Så växer Åsa

Bryggpromenaden i Åsa

I Åsa ska både invånare och besökare kunna njuta av närheten till havet, utbudet i centrum och de goda kommunikationerna vid stationen. De som bor här ska kunna ha ett gott vardagsliv och de som besöker ska få en positiv upplevelse.

Ett stärkt centrum

I Åsa vill vi ha ett levande centrum som kan erbjuda ett brett utbud av service och handel till alla som bor i och besöker Åsa. De projekt som är på gång ska stärka underlaget och möjliggöra för befintliga verksamheter att leva vidare och utvecklas.

Längs Varbergsvägen pågår planering för att stärka och komplettera det befintliga utbudet i centrum och göra det möjligt för fler bostäder. Detta skapar mer liv och rörelse och stärker underlaget för den handel som finns.

I den norra delen av centrum pågår planläggning för fler bostäder längs den gamla banvallen. Detta ska förstärka stråket och hjälpa till att koppla ihop centrum med stationen.

Attraktiv för besökare

Åsa blomstrar på sommaren. Med sitt attraktiva läge i Halland, på västkusten, med fina vackra badstränder och en levande camping bidrar till att orten attraherar såväl svenska som utländska besökare under sommarhalvåret. Genom Åsa centrum sträcker sig Kattegattleden, en av Sveriges mest attraktiva cykelleder.

Cyklar och tält i Åsa

Lätt att ta sig i Åsa

Stråket mellan Åsas tre guldkorn stationen, centrum och havet ska vara attraktivt och tillgängligt. Målet är att det ska kännas lätt och trevligt att röra sig mellan ortens viktiga platser till fots eller med cykel.

Planläggningen för nya bostäder i längs den gamla banvallen ska förstärka stråket mellan centrum och stationen. Även planerna för den nya skolan direkt norr om Kläppavägen bidrar till att förstärka stråket och koppla ihop stationen och centrum. Skolan är ett första steg i utvecklingen av tätorten vidare mot stationen.

Som en del i arbetet med att nå en stark och hållbar utveckling av Åsa i enlighet med de styrdokument så som den beslutade översiktsplanen, pågår ett flertal projekt i orten.

Åsa är prioriterad

För att Kungsbacka ska växa smart och hållbart har vi valt att fokusera ny byggnation till våra stationsorter. Åsa är en av dessa prioriterade utvecklingsorter. Det kan innebära att man i de centrala delarna bygger tätare, för att skapa ett underlag till service som finns nära. Det ger också underlag till god kollektivtrafik och ett mer hållbart resande.

Stationen och den potential den för med sig är en av anledningarna till att Åsa pekats ut som en av kommunens tre prioriterade utvecklingsorter i översiktsplanen. Det visar att ortens utveckling är viktig för oss.

I Åsa centrum finns idag handel och service. En utveckling och förtätning av ortens centrala delar i enlighet med planprogrammet för Åsa centrum innebär att fler människor kan bo och röra sig i området vilket i sin tur ökar underlaget för den handel och service som finns på orten.

Tyck till om planeringen

Det finns olika tillfällen under planeringsfasen där du kan vara med och tycka till. Bland annat under samråd och granskning av en detaljplan eller planprogram.

När det finns möjlighet att tycka till om en plan framgår det på webbsidan om den planen. Där står hur lång tid du har på dig och hur du gör för att lämna dina synpunkter. De planer som just nu går att lämna synpunkter på hittar du under aktuella projekt under rubriken öppna för synpunkter.

Läs mer om hur planprocessen går till: Planprocessen

Övergripande planer

Här kan du läsa mer om de övergripande planerna som är vägledande i arbetet med utvecklingen av Åsa.

Dokument