Vatten och avloppsutbyggnad i Rygga

Kungsbacka kommun utreder för utbyggnad av vatten och avlopp till cirka 44 fastigheter i VA-utbyggnadsområde 504 Rygga i Fjärås.

Karta med en markering över det ungefärliga område som berörs av projektet.

Observera att områdesmarkeringen i lila är ungefärlig. Vilka fastigheter som slutgiltigt kommer att ingå vid VA-utbyggnad och erbjudas anslutning har ännu inte fastställts.

Kort fakta

Detta planerar vi: vatten och avlopp
Område: VA-utbyggnadsområde 504 Rygga

Vatten- och avloppsutbyggnadsområdet (VA-utbyggnadsområde) 504 Rygga finns med i Kungsbacka kommuns vatten- och avloppsutbyggnadsplan (VA-utbyggnadsplan). En utredning av behoven av allmänna (kommunala) vattentjänster kommer att visa vilka fastigheter som ska ingå i kommunalt verksamhetsområde för vatten och avlopp (VA) och vilka vattentjänster de ska erbjudas.

Det innebär att fastigheter i området kan planera för att anslutas till kommunala vattentjänster i enlighet med de långsiktiga behov som finns för respektive fastighet.

Fastigheter i VA-utbyggnadsområdet kan komma att anslutas till en eller flera kommunala vattentjänster. De vattentjänster som finns är kombinationer av: dricksvatten, spillvatten (köks- och toalettavlopp), dagvatten, fastighet- och dagvatten gata. Dagvatten innebär avrinning från nederbörd.

Aktuellt

Platsbesök

Vi kommer preliminärt att besöka Rygga 3 maj. Det främsta syftet med platsbesöket är att identifiera förutsättningar i området som kan vara avgörande för framtida vatten- och avloppsplanering.

Den som vill ge information om problem med dagvatten eller har annan upplysning som berör VA-projektet är välkommen att möta upp oss. Mejla i så fall ditt telefonnummer och gatuadress till teknik.va-utbyggnad@kungsbacka.se så ringer vi upp när vi är i området.

Frågor om dagvattenhantering och enskilt vatten och avlopp i området

För planeringen behöver vi veta hur VA-försörjningen och dagvattenhanteringen ser ut idag, därför är det viktigt att ni fyller i formuläret senast den 30 april.


Finns det exempelvis ledningar, brunnar, diken eller pumpar för dagvatten på din fastighet?
Upplever du att du får problem på eller utanför tomten vid intensiv eller långvarig nederbörd? * (obligatorisk)
Upplever du att du får problem på eller utanför tomten vid intensiv eller långvarig nederbörd?



Samlas det exempelvis vatten på ett specifikt ställe?
Har du haft översvämning på din mark eller i din källare? * (obligatorisk)
Har du haft översvämning på din mark eller i din källare?



Här kan du bifoga bilder från översvämningar på din fastighet
Du kan ladda upp i formaten .png eller .jpg. Du kan ladda upp max tre bilder.



Information om dricksvattenbrunn
Finns vattenbrunn(ar) på fastigheten?
Finns vattenbrunn(ar) på fastigheten?


Är brunnen enskild eller gemensam för flera fastigheter?
Är brunnen enskild eller gemensam för flera fastigheter?



Vad är det för typ av brunn?
Vad är det för typ av brunn?




Finns någon typ av reningsfilter?
Finns någon typ av reningsfilter?




Hur är vattenkvaliteten?
Hur är vattenkvaliteten?





Har du haft något problem med brunnen eller dess vattenkvalitet?
Har du haft något problem med brunnen eller dess vattenkvalitet?



Information om enskilt avlopp
Är avloppsanläggningen enskild eller gemensam för flera fastigheter?
Är avloppsanläggningen enskild eller gemensam för flera fastigheter?



Typ av avloppsanläggning
Typ av avloppsanläggning






Hur är funktionen?
Hur är funktionen?




Har du haft något problem med avloppsanläggningen?
Har du haft något problem med avloppsanläggningen?



Dina uppgifter

För att vi ska kunna återkoppla till dig med eventuella följdfrågor

Är det en året-runt-bostad eller fritidshus?
Är det en året-runt-bostad eller fritidshus?




Tidplan

  • Förstudie: pågår och beräknas vara klar 2024
  • Detaljprojektering: planeras att påbörjas under 2026
  • Byggstart: beräknas bli under 2029
  • Anslutning: kan antas bli möjlig 1–3 år efter byggstart

Observera att tiderna är preliminära och kan komma att ändras.

Fördjupning om projektet

Syfte med vatten- och avloppsutbyggnad

1 januari 2007 trädde Lagen om allmänna vattentjänster (LAV, 2006:412) i kraft. Lagen syftar bland annat till att säkerställa att vatten- och avloppsförsörjning ordnas i ett större sammanhang, om det behövs med hänsyn till skyddet för människors hälsa eller miljön. Om det anses finnas ett behov har kommunen ansvar för att inrätta verksamhetsområde enligt LAV paragraf 6. Vid bedömningen av behovet ska särskild hänsyn tas till förutsättningarna att tillgodose behovet av en vattentjänst genom en enskild anläggning som kan godtas med hänsyn till skyddet för människors hälsa och miljön.

Med avlopp menar man, förutom spillvatten, även bortledande av dag- och dräneringsvatten från ett område med samlad bebyggelse. Kommunen har en skyldighet att försörja ett område med kommunalt dagvatten när området har ett behov i ett större sammanhang och den nuvarande hanteringen av dagvattnet kan innebära en risk för människors hälsa eller miljön.

Inför och efter vatten- och avloppsutbyggnaden

Om du bor i ett område för en Vatten- och avloppsförening kommer vi att kontakta dig när det behövs samråd inför en vatten- och avloppsutbyggnad (VA-utbyggnad). Vi kommer även att kontakta dig som bor i övriga delar av verksamhetsområdet för vatten och avlopp.

Efter färdig VA-utbyggnad i ett delområde meddelas en förbindelsepunkt för varje fastighet inom verksamhetsområdet och därefter faktureras vatten- och avloppstaxans anläggningsavgifter till fastighetsägaren.

Om du har en fastighet utanför verksamhetsområdet är du efter utbyggnaden välkommen att ansöka om en avtalsanslutning till kommunalt vatten och spillvatten. Vid avtalsanslutning ansvarar fastighetsägaren själv för att bygga ledningar fram till anvisad förbindelsepunkt i det kommunala ledningsnätet.

Frågor om projektet

Vi besvarar fastighetsspecifika frågor via mejl. Kom ihåg att lämna mejladress, telefonnummer, fastighetsbeteckning, adress och områdets namn tillsammans med din fråga.