Vatten- och avloppsutbyggnad i Torred

Vatten- och avloppsanläggningar i Torred byggs av vår entreprenör Jord och Berg AB. Utbyggnaden påbörjades i mars 2020.

Kort fakta

Område: Torred
Detta bygger vi: vatten och avlopp
Entreprenör: Jord och Berg AB

Aktuellt

Entreprenaden för Torred etapp 2 och 3 beräknas vara avslutade sommaren 2022, fastighetsägare kommer därefter få möjlighet till vatten- och avloppsanslutning.

Försening i tidsplanen beror på mer omfattande sprängningsarbete av berg än beräknat, man valde därför en annan produktionsmetod (konventionell schaktning istället för borrning). Förseningen beror även på att produktionen hindrats av säkerhetsarbetet när Svenska Kraftnäts kabel drogs genom området.

Inkoppling av vatten och avlopp

Entreprenaden innebär att Kungsbacka kommun drar ledningar och upprättar förbindelsepunkter, som går att se i den vatten- och avloppskarta fastighetsägaren får när vår entreprenad är färdig. Fastighetsägaren utför och bekostar sedan ledningsdragning mellan kommunens förbindelsepunkt och huset.

Ledningsdragning och inkoppling måste utföras fackmannamässigt, och arbetet ska besiktigas och godkännas av vår kontrollant innan den får börja användas. Innan vi kopplar på fastigheten måste även anläggningsavgiften vara betald.

Etappindelning

Kartbilden markerar berörda fastigheter för vatten och avlopp i Torred.

Kartbilden markerar berörda områden i etapp 2 med gult, och etapp 3 i orange.