Ändring av detaljplan i Duvehed

Genom att göra en ändring av detaljplan för verksamheter i Duvehed 2:14 kan vi öka tillåten byggnadsarea inom en del av området och digitalisera den gällande detaljplanen.

Illustration av Skårbyskolan

Kort fakta

Fastighet: Duvehed 2:14
Användning: verksamhetsområde
Typ av projekt: ändring av detaljplan

Aktuellt

Granskningen av förslag till ny detaljplan för ändring av detaljplan för Duvehed 2:14 i Fjärås har avslutats. Vi sammanställer nu de synpunkter som har kommit in och vi kommer att hantera dem som underlag i det fortsatta planarbetet.

Läs mer om hur planprocessen går till: Planprocessen

Beskrivning

Byggnadsnämnden gav samhällsbyggnadskontoret i uppdrag att upprätta förslag till ändring av detaljplan 17 maj 2023.

Planområdet utgöras av fastigheten Duvehed 2:14 med flera och omfattar cirka 24 hektar. Platsen består i dagsläget av ett fåtal verksamhetsbyggnader. Övrig yta inom området utgörs av outnyttjad industrimark, infrastruktur likt vägar och dagvattenhantering i form av en dagvattendamm med tillhörande dike.

Det här ska planläggas

Syftet med detaljplaneändringen är att öka tillåten byggnadsarea inom del av detaljplaneområdet samt att digitalisera gällande detaljplan.

Dokument

Granskningshandlingar:

Tidplan

  • Samråd, andra kvartalet 2023
  • Granskning, fjärde kvartalet 2023
  • Antagande, första kvartalet 2024