Framtidens avloppsrening i Kungsbacka

Vi skapar en renare, friskare Kungsbackafjord med framtidens avloppsrening. Utbyggnaden av Hammargårds reningsverk är Kungsbackas enskilt största satsning på en hållbar utveckling för framtiden.

Illustration över var Hammargårds abloppsreningsverk ligger på kartan i Kungsbacla

Kort fakta

Fastighet: Kungsbacka 6:27
Detta planerar vi: Utbyggnad av Hammargårds reningsverk
Kostnad: 400-500 miljoner kronor

Aktuellt

Vi planerar för en uppgradering av Hammargårds avloppsreningsverk. Utbyggnaden innebär både en ökad kapacitet och en högre grad av rening. Målsättningen är att ligga i internationell framkant när utbyggnaden är klar, preliminärt tidigast 2027. Den 26 april 2023 godkände länsstyrelsens miljöprövningsdelegation Kungsbackas ansökan om tillstånd för utbyggnaden av Hammargårds avloppsreningsverk. Vi går nu vidare med en studie som tar fram vilken reningsprocess vi ska använda, och därefter startar projektering. Förhoppningen är att de första arbetena kan komma igång under 2025.

Detaljplan

Parallellt med projektet arbetar vi med att ta fram en detaljplan för området. I detaljplanearbetet prövas möjligheten för befintliga verksamheter att utvecklas.

Detaljplan för utveckling av reningsverk och värmeverk

Ökande invånarantal

Orsaken till utbyggnaden är att Kungsbackas befolkning ökar. Hammargårds avloppsreningsverk tar idag emot avloppet från motsvarande 41 000 personer, och har tillstånd för 52 000. Den framtida belastningen på verket prognostiseras till 61 000 år 2035 och 78 000 år 2050. Med en säkerhetsmarginal på cirka 20 procent (ifall Kungsbacka skulle växa mer än prognoserna) innebär det att den kommunala avloppsreningen behöver dimensioneras för 75 000 år 2035 och 95 000 år 2050.

Hör Annika Malm, verksamhetschef Vatten & Avfall, berätta om våra krav på hållbarhet om hur vi tänker inför utbyggnaden av Hammargårds reningsverk.

Lyssna på Annika Malm, verksamhetschef Vatten & Avlopp Länk till annan webbplats.

Fördjupning av projektet

Olika alternativ

Det renade vattnet från Hammargård släpps idag ut i den nedre delen av Kungsbackaån som mynnar i Kungsbackafjorden. Eftersom miljön i Kungsbackafjorden är känslig och ett Natura 2000-område har en förstudie listat olika alternativ för ökning av kapaciteten på kommunens avloppsrening:

  • att ersätta Hammargård och bygga ett nytt verk på en annan plats i kommunen, med utlopp i Kattegatt.
  • att bygga en lång ledning (utloppstub) genom hela Kungsbackafjorden för att släppa ut det renade vattnet i Kattegatt.
  • att utöka och modernisera verkets process till en högre grad av rening så att havsmiljön i Kungsbackafjorden inte påverkas negativt.

Av de olika alternativen har vi beslutat oss för det sistnämnda, att uppgradera Hammargård. Det har fördelen att ingen ny mark behöver exploateras och inga nya ledningar behöver dras. Det är också det billigaste alternativet. I uppdraget ingår att titta på att det nya verket även ska kunna rena avloppsvattnet från läkemedelsrester, något som inte sker idag.

Metod

Som reningsmetod för det uppgraderade Hammargårds reningsverk har vi valt AGS, som står för aerobt granulärt slam. Vi har värderat nio olika kriterier, bland annat energieffektivitet, klimatpåverkan och ekonomi, och kommit fram till att detta blir bästa valet.

Kungsbacka blir andra kommun i Sverige som väljer denna metod. AGS är både energieffektiv och behöver mindre yta än andra metoder. Nordens första AGS-anläggning finns sedan 2018 vid Österröds avloppsreningsverk i Strömstad. Granulerna (bakterier) tillverkas i Nederländerna av företaget Royal Haskoning DHV.

Samråd

Samråd inför ny tillståndsansökan genomfördes 25 maj till 16 juni 2020.

Tidplan

  • Under 2019–2020 tog vi fram det slutliga underlaget för en ansökan om miljötillstånd.
  • 28 februari 2022 skrev Kungsbacka kommun ett så kallat partneringavtal med entreprenören Byggdialog AB.
  • Miljötillstånd beviljades våren 2023.
  • Byggstart blir troligen 2025, och verket skulle kunna vara i drift 2027.

Dokument

Bilagor till ansökan

Bilagor till komplettering av tillståndsansökan 1

Bilagor till komplettering av tillståndsansökan 2

Frågor och svar om projektet

Varför bygger ni ut reningsverket?

Kungsbackas befolkning ökar och därmed även behovet av avloppsrening. Ett reningsverk med ökad kapacitet och bättre rening säkerställer att vi och framtida generationer kan bo i Kungsbacka och njuta av ett rent hav också i framtiden.

Kunde ni inte istället bygga ett nytt verk ute vid kusten?

Att uppgradera Hammargård är det billigaste alternativet. Det har fördelen att ingen ny mark behöver exploateras och inga nya ledningar behöver dras.

Varför är det samråd för detaljplanen när länsstyrelsen sagt nej till reningsverkets miljötillstånd?

Det är två olika processer. I detaljplanen som även omfattar värmeverket prövas platsens lämplighet för industriverksamhet. Processen för reningsverkets miljötillstånd handlar om tillstånd att utöka verksamheten för att möta befolkningsutvecklingen i Kungsbacka.

Länsstyrelsen är en remissinstans och det är inte de som fattar beslutet, utan det gör Miljöprövningsnämnden. De väntas fatta sitt beslut under hösten.

Vad händer med detaljplanen om reningsverket inte får sitt tillstånd?

Även om detaljplanens syfte är att möjliggöra utveckling av reningsverket och värmeverket styr den inte att de är just de verksamheterna som ska finnas på platsen utan bara att det får vara industriverksamhet. Detaljplanen tvingar inte heller de befintliga verksamheterna att bygga ut utan de skulle kunna fortsätta finnas på platsen i den form de har idag.

Vad händer om vi inte gör något?

Hammargårds avloppsreningsverk tar idag emot avloppet från motsvarande 41 000 personer, och har tillstånd för 52 000. Beräkningar visar att vi kommer nå gränsen för tillståndet inom några år. Om vi inte bygger ut skulle det betyda stopp för nya bostäder i Kungsbacka stad med omnejd.

Vad blir kapaciteten efter utbyggnaden?

Den framtida belastningen på verket beräknas till 61 000 år 2035 och 78 000 år 2050. Med en säkerhetsmarginal på cirka 20 procent (ifall Kungsbacka skulle växa mer än prognoserna) innebär det att den kommunala avloppsreningen behöver dimensioneras för 75 000 år 2035 respektive 95 000 år 2050.

Blir det ökade utsläpp i Kungsbackafjorden?

Det renade vattnet från Hammargård släpps ut i den nedre delen av Kungsbackaån som mynnar i Kungsbackafjorden. För att belastningen på den känsliga miljön i fjorden – ett Natura 2000-område – inte ska öka måste ett verk med högre kapacitet ha en högre grad av rening av kväve och fosfor. I uppdraget ingår även att titta på om det nya verket ska kunna rena avloppsvattnet från läkemedelsrester.

Vad betyder utbyggnaden för mig som abonnent?

Ett reningsverk bekostas inte av skattemedel utan finansieras genom vatten- och avloppstaxan. Beroende på den slutgiltiga kostnaden beräknas det nya verket innebära en taxehöjning på cirka fem procent årligen under fem år, utöver ordinarie taxehöjningar.