Verksamhetsområde i Bolsheden

Detaljplan för att utöka befintligt verksamhetsområde i Bolsheden i Kullavik.

Karta över området

Kort fakta

Fastighet: Bolsheden 1:2
Användning: verksamhetslokaler
Område: Kullavik

Aktuellt

Granskningen av förslag till ny detaljplan för verksamhetsområde i Bolsheden har avslutats. Vi har sammanställt de synpunkter som kommit in och detaljplanen kommer att antas av byggnadsnämnden i juni.

Beskrivning

Bolshedens verksamhetsområde är mycket attraktivt och ska utökas söderut.

Bakgrund

Samhällsbyggnadskontoret tog fram en detaljplan för verksamheter inom del av Bolsheden 1:2 och den antogs av byggnadsnämnden januari 2021. Detaljplanen överklagades. Mark- och miljödomstolen dömde till klagandens fördel och detaljplanen upphävdes i januari 2022. Skälet var att kommunen inte tillämpat bestämmelserna om hushållning med mark- och vattenområden så som det föreskrivs i 2 kap. 2 § PBL och 3 kap. 4 § MB.

Därefter återupptogs detaljplanearbetet. En lokaliseringsutredning togs fram för att förtydliga och motivera ianspråktagandet av jordbruksmark. Planhandlingarna har reviderats och skickades i april ut för förnyad granskning.

Det här ska planläggas

Mark för verksamhetslokaler.

Dokument

Tidplan

Detaljplanen beräknas bli antagen sommaren 2022.