Vatten- och avloppsutbyggnad Guntofta Släp

Kungsbacka kommun utreder möjligheten att bygga ut vatten och avlopp till cirka 45 fastigheter i området Guntofta Släp.

Vatten och avloppsutbyggnad vid Hamragårdsvägen

Kort fakta

Projektnummer: 108 Guntofta Släp
Detta planerar vi: vatten och avlopp
Omfattning: cirka 45 fastigheter.

Mer om projektet

Området Guntofta Släp finns med i Kungsbacka kommuns VA-utbyggnadsplan. Fastigheter i området är planerade att anslutas till kommunala vattentjänster i enlighet med de långsiktiga behov som kan finnas för respektive fastighet. En utredning av behov av allmänna (kommunala) vattentjänster kommer att visa vilka fastigheter som ska ingå i kommunalt verksamhetsområde för vatten och avlopp (VA) och vilka vattentjänster de ska erbjudas.

De vattentjänster som finns är kombinationer av: dricksvatten, spillvatten (köks- och toalettavlopp), dagvatten fastighet och dagvatten gata. Dagvatten innebär avrinning från nederbörd.

VA-föreningar

I området finns en Vatten- och avloppsförening som sedan tidigare har en avtalsanslutning till kommunalt vatten och avlopp. Vi kommer att samråda med VA-föreningen och avtalsanslutna om möjligheten till att avtalsanslutningarna antingen finns kvar som en gemensamhetsanläggning eller att kommunen tar över ägande och ansvar för ledningsnät. Om ledningsnätet blir kommunalt, ansluter varje fastighets egna ledningar direkt till det kommunala ledningsnätet strax utanför tomtgränsen.

Tidplan

Observera att tiderna är preliminära och kan komma att ändras. Ändringar kan bero på att planeringen, utredningarna eller samråd med avtalsanslutna fastigheter inte hinner bli klara i tid.

  • Förstudie: pågår och beräknas vara klar 2024
  • Detaljprojektering: Påbörjas under 2024
  • Byggstart: beräknas bli under 2026
  • Anslutning: kan antas bli möjlig 1­–3 år efter byggstart
Rosa markering, strax väster om väg 158 och längs Dalslyckevägen och en bit in på Solbyvägen, visar en ungefärlig markering över vilka fastigheter som kommer att ingå vid vatten- och avloppsutbyggnaden. Det är ännu inte bestämt vilka fastigheter som kommer att ingå och erbjudas anslutning. Blå och röd markering västerut, kring området Algusered, visar det som idag är verksamhetsområde för dricksvatten och spillvatten. Blå markering österut, öster om Särövägen och längs Tubackavägen, visar verksamhetsområde för dricksvatten.

Rosa markering, strax väster om väg 158 och längs Dalslyckevägen och en bit in på Solbyvägen, visar en ungefärlig markering över vilka fastigheter som kommer att ingå vid vatten- och avloppsutbyggnaden. Det är ännu inte bestämt vilka fastigheter som kommer att ingå och erbjudas anslutning. Blå och röd markering västerut, kring området Algusered, visar det som idag är verksamhetsområde för dricksvatten och spillvatten. Blå markering österut, öster om Särövägen och längs Tubackavägen, visar verksamhetsområde för dricksvatten

Syftet med vatten- och avloppsutbyggnad

1 januari 2007 trädde Lagen om allmänna vattentjänster (SFS 2006:412) (LAV) i kraft. Lagen syftar bland annat till att säkerställa att vatten- och avloppsförsörjning ordnas i ett större sammanhang, om det behövs med hänsyn till skyddet för människors hälsa eller miljön. Om det anses finnas ett behov har kommunen ansvar för att inrätta verksamhetsområde enligt 6 § LAV. Vid bedömningen av behovet ska särskild hänsyn tas till förutsättningarna att tillgodose behovet av en vattentjänst genom en enskild anläggning som kan godtas med hänsyn till skyddet för människors hälsa och miljön.

Med avlopp avses, förutom spillvatten, även bortledande av dag- och dräneringsvatten från ett område med samlad bebyggelse. Kommunen har en skyldighet att försörja ett område med kommunalt dagvatten när området klassas som samlad bebyggelse, har ett behov i ett större sammanhang och den nuvarande hanteringen av dagvattnet kan innebära en risk för människors hälsa eller miljön.

Inför och efter vatten- och avloppsutbyggnaden

Om du bor i ett område för en VA-förening kommer vi att kontakta dig när det behövs samråd inför en VA-utbyggnad. Vi kommer även att kontakta dig som bor i övriga delar av verksamhetsområdet för vatten och avlopp.

Efter färdig VA-utbyggnad i ett delområde meddelas en förbindelsepunkt för varje fastighet inom verksamhetsområdet och därefter faktureras vatten- och avloppstaxans anläggningsavgifter till fastighetsägaren.

Om du har en fastighet utanför verksamhetsområdet är du efter utbyggnaden välkommen att ansöka om en avtalsanslutning till kommunalt vatten och spillvatten. Vid avtalsanslutning ansvarar fastighetsägaren själv för att bygga ledningar fram till anvisad förbindelsepunkt i det kommunala ledningsnätet.

Platsbesök

Vi var på platsbesök i området i september 2023. Platsbesök innebär att representanter från konsultföretaget Sweco och Kungsbacka kommun gemensamt besöker området i syfte att identifiera geografiska förutsättningar som kan vara avgörande för framtida vatten- och avloppsutbyggnad.

Frågor om projektet

Vi besvarar fastighetsspecifika frågor via mejl. Kom ihåg att lämna mejladress, telefonnummer, fastighetsbeteckning, adress och områdets namn tillsammans med din fråga.