Vatten- och avloppsutbyggnad Guntofta Släp

Kungsbacka kommun utreder möjligheten att bygga ut vatten och avlopp till cirka 45 fastigheter i området Guntofta Släp.

Vatten och avloppsutbyggnad vid Hamragårdsvägen

Kort fakta

Projektnummer: 108 Guntofta Släp
Detta planerar vi: vatten och avlopp
Omfattning: cirka 45 fastigheter.

Mer om projektet

Kungsbacka kommun har gjort en utredning för att bedöma kommunens ansvar för vatten och avlopp i området 108 Guntofta Släp, som är detsamma som Guntofta vatten- och avloppsförenings upptagningsområde. Bedömningen har vi gjort utifrån den förändring som tillkommit i Lag (2006:412) om allmänna vattentjänster från januari 2023. Förändringen innebär att särskild hänsyn ska tas till förutsättningarna att tillgodose behovet av en vattentjänst genom en enskild anläggning.

Bedömning

Vi bedömer att område 108 Guntofta Släp inte har ett behov av någon av de allmänna vattentjänsterna: dricksvatten, spillvatten och dagvatten. Försörjning av dricksvatten och bortledande av spillvatten bedömer vi tillgodoses på ett tillfredställande sätt genom gemensamt enskilda anläggningar som är anslutna till den allmänna anläggningen via avtal. Dessa anläggningar kan i dagsläget tillgodose behoven för fastigheterna i området. Om detta förhållande består och om inga förändringar sker i praxis eller bebyggelsestruktur kring området bedömer vi att VA-föreningens gemensamt enskilda anläggning kan svara för områdets behov. Det innebär att kommunen inte har anledning att besluta om verksamhetsområde och ta ut ytterligare avgifter i anläggningstaxan så länge den gemensamt enskilda anläggningen fungerar tillfredställande.

VA-föreningens val

Eftersom inget behov av allmänna vattentjänster bedöms finnas i VA-föreningens område utöver de som tillhandahålls via den gemensamt enskilda anläggningen, avser kommunen i nuläget inte besluta om verksamhetsområde för VA och inte bygga ut en allmän VA-anläggning. Om det finns en önskan hos VA-föreningen att ansvaret för områdets VA-försörjning ska övergå till kommunen, är det dock möjligt att besluta om verksamhetsområde och bygga ut en allmän VA-anläggning. Kommunen prövar i så fall möjligheten att överta hela eller delar av VA-föreningens VA-anläggning med ersättning till föreningen. En fråga har gått ut till VA-föreningen om att välja antingen alternativ 1 eller alternativ 2.

Alternativ 1

VA-föreningen fortsätter som förut att ansvara för VA-ledningsnätet. Anslutningsavtalet förnyas och förtydligas utifrån kommunens nya avtalsmall. Fastigheterna i området behöver i och med det inte betala några ytterligare anläggningsavgifter enligt VA-taxan och området blir inte kommunalt ansvar för VA-försörjning. Faktura för brukningsavgift anseende vattenförbrukning och avlopp respektive tillkommande fastighet fortsätter att gå enbart till VA-föreningen. Eftersom det är enbart VA-föreningens som förblir kommunens kund, går all kommunikation med området via VA-föreningens kontaktperson och aldrig direkt mellan kommunen och de enskilda fastighetsägarna.

Alternativ 2

VA-föreningen, som representant för områdets fastigheter, avgör att den inte vill fortsätta förvalta en VA-anläggning. I och med att föreningen inte önskar fortsätta som avtalsansluten beslutar kommunen om verksamhetsområde för vatten och spillvatten i området och ser till att behovet tillgodoses genom en allmän va-anläggning. Varje enskild fastighet blir därmed kommunens kund och motpart i VA-frågor. Fastigheterna betalar fullständiga anläggningsavgifter för VA, i de delar av avgiften som inte betalats tidigare. Kommunen undersöker möjligheterna till övertagande av VA-föreningens VA-anläggning och beräknar i så fall en ersättning till VA-föreningen i enlighet med Riktlinjer för övertagande av VA-anläggning från avtalsansluten VA-förening.

Riktlinjer för övertagande av VA-anläggning från avtalsansluten VA-förening Länk till annan webbplats.

Kommunen garanterar inte att VA-anläggningen kommer att övertas efter beslut om verksamhetsområde för VA. Vi strävar dock efter att, så långt det är möjligt, överta VA-anläggningen så långt den kan anpassas till kommunens krav på funktion och säkerhet.

Fastighetsägarna betalar efter övertagande tillkommande anläggningsavgifter. Kommunen har till följd av övertagandet kostnader för undersökningar och åtgärder på VA-anläggningen som övertas. Det är den summa som är kvar då kommunens utgifter dragits ifrån fastighetsägarnas anläggningsavgifter, som utgör ersättningen till VA-föreningen.

Eftersom det inte finns en övre gräns för åtgärdskostnader eller garanti att VA-föreningens ledningsnät kan övertas, kan fastigheterna efter VA-utbyggnad komma att behöva betala hela anläggningsavgiften för VA utan att få en ersättning via föreningen. Fastigheternas avgifter efter beslut om verksamhetsområde och VA-utbyggnad beror av tomtytan. Avgiften ska betalas utifrån den VA-taxa som gäller då VA-utbyggnaden är klar. För att se vilken anläggningsavgift som gäller för i år, gå till Vatten- och avloppskalkylatorn via länken nedan.

Vatten- och avloppskalkylatorn

VA-kalkylatorn

Kryssa för (x)vatten och (x)spillvatten och mata in fastighetens totala yta och antal bostäder på fastigheten. Eftersom fastigheter som anslutit till VA via VA-föreningen redan betalat bostadsenhetsavgift (=lägenhetsavgift) ska de anslutna medlemmarna räkna bort bostadsenhetsavgiften:46 220kr från den summa som visas i avloppskalkylatorn. Se exempel i skärmklipp nedan med denna beräkning tillagd i rödkantad textruta.

Om en stor del av VA-föreningens VA-anläggning kan tas över får varje medlemsfastighet ersättning som täcker större delen av anläggningsavgiften, men detta är alltså inget kommunen kan garantera. En undersökning och framtagande av ersättningsbelopp kan göras först efter att VA-föreningen sagt ja till övertagande och kommunen beslutat om verksamhetsområde. Kommunen har inte möjlighet att undersöka ett ledningsnät utanför beslutat verksamhetsområde.

Beräkningsexempel

Övergång från VA-förening till allmänt vatten och avlopp om du har en yta på 1200 kvadratmeter, kostar 2024:

289 150 kronor - 46 200kronor = 242 930 kronor

VA-föreningar

I området finns en Vatten- och avloppsförening som sedan tidigare har en avtalsanslutning till kommunalt vatten och avlopp. Vi kommer att samråda med VA-föreningen och avtalsanslutna om möjligheten till att avtalsanslutningarna antingen finns kvar som en gemensamhetsanläggning eller att kommunen tar över ägande och ansvar för ledningsnät. Om ledningsnätet blir kommunalt, ansluter varje fastighets egna ledningar direkt till det kommunala ledningsnätet strax utanför tomtgränsen.

Tidplan

Observera att tiderna är preliminära och kan komma att ändras. Ändringar kan bero på att planeringen, utredningarna eller samråd med avtalsanslutna fastigheter inte hinner bli klara i tid.

  • Förstudie: pågår och beräknas vara klar 2024
  • Detaljprojektering: Påbörjas under 2024
  • Byggstart: beräknas bli under 2026
  • Anslutning: kan antas bli möjlig 1­–3 år efter byggstart
Rosa markering, strax väster om väg 158 och längs Dalslyckevägen och en bit in på Solbyvägen, visar en ungefärlig markering över vilka fastigheter som kommer att ingå vid vatten- och avloppsutbyggnaden. Det är ännu inte bestämt vilka fastigheter som kommer att ingå och erbjudas anslutning. Blå och röd markering västerut, kring området Algusered, visar det som idag är verksamhetsområde för dricksvatten och spillvatten. Blå markering österut, öster om Särövägen och längs Tubackavägen, visar verksamhetsområde för dricksvatten.

Rosa markering, strax väster om väg 158 och längs Dalslyckevägen och en bit in på Solbyvägen, visar en ungefärlig markering över vilka fastigheter som kommer att ingå vid vatten- och avloppsutbyggnaden. Det är ännu inte bestämt vilka fastigheter som kommer att ingå och erbjudas anslutning. Blå och röd markering västerut, kring området Algusered, visar det som idag är verksamhetsområde för dricksvatten och spillvatten. Blå markering österut, öster om Särövägen och längs Tubackavägen, visar verksamhetsområde för dricksvatten

Syftet med vatten- och avloppsutbyggnad

1 januari 2007 trädde Lagen om allmänna vattentjänster (SFS 2006:412) (LAV) i kraft. Lagen syftar bland annat till att säkerställa att vatten- och avloppsförsörjning ordnas i ett större sammanhang, om det behövs med hänsyn till skyddet för människors hälsa eller miljön. Om det anses finnas ett behov har kommunen ansvar för att inrätta verksamhetsområde enligt 6 § LAV. Vid bedömningen av behovet ska särskild hänsyn tas till förutsättningarna att tillgodose behovet av en vattentjänst genom en enskild anläggning som kan godtas med hänsyn till skyddet för människors hälsa och miljön.

Med avlopp avses, förutom spillvatten, även bortledande av dag- och dräneringsvatten från ett område med samlad bebyggelse. Kommunen har en skyldighet att försörja ett område med kommunalt dagvatten när området klassas som samlad bebyggelse, har ett behov i ett större sammanhang och den nuvarande hanteringen av dagvattnet kan innebära en risk för människors hälsa eller miljön.

Inför och efter vatten- och avloppsutbyggnaden

Om du bor i ett område för en VA-förening kommer vi att kontakta dig när det behövs samråd inför en VA-utbyggnad. Vi kommer även att kontakta dig som bor i övriga delar av verksamhetsområdet för vatten och avlopp.

Efter färdig VA-utbyggnad i ett delområde meddelas en förbindelsepunkt för varje fastighet inom verksamhetsområdet och därefter faktureras vatten- och avloppstaxans anläggningsavgifter till fastighetsägaren.

Om du har en fastighet utanför verksamhetsområdet är du efter utbyggnaden välkommen att ansöka om en avtalsanslutning till kommunalt vatten och spillvatten. Vid avtalsanslutning ansvarar fastighetsägaren själv för att bygga ledningar fram till anvisad förbindelsepunkt i det kommunala ledningsnätet.

Platsbesök

Vi var på platsbesök i området i september 2023. Platsbesök innebär att representanter från konsultföretaget Sweco och Kungsbacka kommun gemensamt besöker området i syfte att identifiera geografiska förutsättningar som kan vara avgörande för framtida vatten- och avloppsutbyggnad.

Utredning av dagvatten

Efter en noggrann utredning bedömer vi att området inte har ett behov av en kommunal avledning av dagvatten.

Frågor om projektet

Vi besvarar fastighetsspecifika frågor via mejl. Kom ihåg att lämna mejladress, telefonnummer, fastighetsbeteckning, adress och områdets namn tillsammans med din fråga.