Frågor och svar om VA-utbyggnad

Här samlar vi vanliga frågor och svar kring utbyggnad och anslutning av vatten och avlopp i Kungsbacka.

När blir jag ansluten?

Du blir ansluten först efter att ledningsnätet är utbyggt och testat. Då skickar kommunen ut en karta som redovisar förbindelsepunkter där anslutningen kan göras. Därefter är det tillåtet att ansluta och anläggningsavgiften faktureras. Tidsplanen för utbyggnadsprojekten finns på respektive projektsida. I de fall det är bestämt när det är möjligt att anslutas i respektive område eller delområde, anges det på projektsidan.

När ska jag betala avgift för anslutningen?

När kommunen har förmedlat den slutgiltiga förbindelsepunkten med en vatten- och avloppskarta fakturerar kommunen anläggningsavgiften enligt aktuell taxa. Du behöver betala fakturan inom en månad. På projektsidan för respektive utbyggnadsprojekt anges tidpunkt för anslutning. Det finns ingen närmare tidpunkt bestämd än den som anges där.

Detta gäller speciellt efter att kommunen tagit över VA-föreningens ledningar:

Om din fastighet är ansluten till ett ledningsnät som tillhör en förening kommer kommunen att samråda med föreningen och fastighetsägarna om vad som ska tas över. I samband med det kommer information till föreningen om när ett övertagande ska göras. Om din fastighet ligger på ett ledningsnät som tas över kommer kommunen först att betala föreningen eller fastigheten som äger ledningsnätet och därefter ska fastighetsägarna i föreningen betala anläggningsavgift enligt taxan. Det finns riktlinjer för att överta avtalsanslutna ledningsnätet för vatten och avlopp.

Riktlinjer för övertagande av avtalsanslutna vatten- och avloppsledningsnät

Vad kostar anslutningen?

För område som blir verksamhetsområde så avgörs avgifterna utifrån kommunens taxa, som är beslutad i kommunfullmäktige. På sidan om taxa finns exempel på anläggningsavgifter och brukningsavgifter för vatten och avlopp.

Om du redan har betalt lägenhetsavgift till VA-föreningen eller kommunen för vatten och avlopp anger du siffran 0 i fältet Antal lägenheter/bostadsenheter i vatten- och avloppskalkylatorn.

Avgifter för vatten och avlopp

Varför ska jag betala igen? Jag har redan kommunalt vatten och avlopp via avtal.

När fastigheten blir kommunalt verksamhetsområde för vatten och avlopp gäller taxan fullt ut. Avgifterna står i taxan. Vissa delar av taxan kan vara betalda vid avtalsanslutningen. Mer om detta kan stå i anslutningsavtalet som kommunen hittills har haft med fastigheten eller fastigheterna.

Hur blir det med LTA-pumpen?

I områden där kommunen äger ledningsnätet, som är LTA system som innebär lättrycksavlopp, ansvarar fastighetsägaren för nedgrävning av pumpbrunn och elförsörjning medan kommunen ansvarar för själva pumpbrunn och pumpen. I områden som inte är kommunalt verksamhetsområde för spillvatten, eller där ledningarna i förbindelsepunkten inte är tryckledningar utan självfallsledningar ansvarar fastighetsägaren för pumpbrunn. Om du redan har en LTA-pump kan den eventuellt bli övertagen av kommunen.

Vad avgör om jag får dricksvatten, spillvatten och dagvatten?

Behoven för ett antal fastigheter i ett sammanhängande område avgör vilka tjänster kommunen ansvarar för i området. Om fastigheten ingår i ett område där vissa kommunala vattentjänster finns, ska fastigheten ansluta till dessa tjänster om den inte kan ordna bättre lösningar på annat sätt. Normalt är de kommunala vattentjänsterna de bästa lösningarna för fastigheter inom kommunalt verksamhetsområde för vatten och avlopp. För varje område och delområde gör vi i förstudien behovsutredningar för de olika vattentjänsterna.

Vad händer med mina enskilda vatten- och avloppsanläggningar?

Om fastigheten ingår i ett område där vissa kommunala vattentjänster finns, ska fastigheten ansluta till dessa tjänster om den inte kan ordna bättre lösningar på annat sätt. Normalt är de kommunala vattentjänsterna de bästa lösningarna för fastigheter inom kommunalt verksamhetsområde för vatten och avlopp. För nyare enskilda anläggningar kan vi under vissa förutsättningar betala ut en ersättning för onyttigbliven anläggning. Kommunen beviljar normalt inte att man använder enskilt avlopp när det finns kommunalt avlopp.

Onyttigbliven anläggning

Måste jag ansluta mig? 

Om huvudmannen beslutar om att upprätta verksamhetsområde där din fastighet ingår behöver du betala avgifterna för de vattentjänster som verksamhetsområdet avser.

Undantag kan göras för dricksvatten om fastighetsägaren visar att de har en lösning som är bättre än kommunens. Fastighetsägaren ska själv bekosta provtagning och undersökning av eget vatten.

Vad är ett kommunalt verksamhetsområde?

Verksamhetsområde är geografiska områden inom vilka kommunen ansvarar för en viss vattentjänst. De olika typer av vattentjänster som finns är vatten, spillvatten och dagvatten. Omfattning och storlek på verksamhetsområden för de olika vattentjänsterna kan således variera. Men ofta sammanfaller verksamhetsområden för vatten och spillvatten i Kungsbacka, men verksamhetsområdet för dagvatten skiljer sig och är betydligt mindre.

De geografiska områden som blir verksamhetsområden för en eller flera av vattentjänsterna beslutas av kommunfullmäktige. Huvudmannen, genom förvaltningen för Teknik, är enbart skyldig att ordna med de vattentjänster som verksamhetsområdet avser. Fastighetsägarna inom verksamhetsområdet är avgiftsskyldiga för de vattentjänster som verksamhetsområdet där fastigheten ligger omfattas av.

Grunden för att etablera ett verksamhetsområde i en bebyggelse ska vara en behovsprövning av vattentjänsten. Avgifterna som gäller inom ett verksamhetsområde regleras i kommunens taxa, som beslutas av kommunfullmäktige.

Vad innebär en anslutning genom avtal utanför verksamhetsområde?

Fastigheter som ligger utanför kommunens verksamhetsområde kan via avtal ges möjlighet att ansluta till de allmänna ledningarna för vatten och/eller spillvatten. Kommunen måste alltid göra en bedömning om en inkoppling kan ske utifrån kapacitet och belastning på det allmänna ledningsnätet. Detta så att anslutningen utanför verksamhetsområde inte medför en negativ påverkan på huvudmannens ansvar och skyldigheter inom verksamhetsområdet.

Om kommunen bedömer att en inkoppling kan ske ska ett avtal upprättas mellan kommunen och fastighetsägaren eller föreningen. Avtalet styr vad som ska gälla för anslutningen och vilka avgifter som fastighetsägaren eller föreningen ska betala.

Om flera fastigheter ska anslutas via avtal måste de bilda en förening. Föreningsformen kan vara en ekonomisk förening eller samfällighetsförening. I Kungsbacka rekommenderar vi att bilda en samfällighetsförening.

Varför kommer en VA-utbyggnad nu när flera fastigheter nyligen har byggt enskilda anläggningar?

Eftersom fastigheten måste ha en fungerande anläggning för vatten och avlopp måste en övergång till kommunalt ske vid någon tidpunkt i ett utbyggnadsområde. Det finns ingen tidpunkt när alla anläggningar är gamla samtidigt. För utbyggnadsområden som ligger tidigt i utbyggnadsplanen beklagar vi att det inte är så lång framförhållning.

Kan VA-föreningen finnas kvar?

Om fastighetsägarna vill detta och det är en hållbar lösning och om kommunen inte behöver ha ledningar genom föreningens område för att nå ytterligare områden, kan föreningen finnas kvar.

Däremot, om inte alla fastighetsägarna vill eller om kommunen behöver ha ledningar för att nå andra områden genom föreningens område, eller om föreningen av annan ledning inte är en hållbar lösning, så behöver kommunen ta över ledningsnätet och införa verksamhetsområde för vatten och avlopp.

Kan ytterligare fastigheter anslutas till en VA-förening där det ännu inte är bestämt om kommunen ska överta ledningsnät?

Så länge föreningen äger ledningsnätet finns det möjlighet att ansluta fastigheter om kommunen i övrigt kan godkänna det. Då är det viktigt att fastighetsägarna känner till:

Det finns ingen garanti att man vid ett eventuellt övertagande får tillbaka pengar som man tidigare har betalt till föreningen.

När blir nästa utredning/möte/byggarbete i mitt område?

Vi lägger alltid ut uppdaterad information på projektsidorna.

Om ditt område inte finns med bland länkarna, så ligger det längre fram. Då finns det ännu ingen tidsplan. För områden utan tidsplan, titta i utbyggnadsplanen för vatten och avlopp. Där står beskrivet vilken ordningsföljd utbyggnadsområdena är tänkta att byggas ut.

Undersöker kommunen alltid VA-föreningars ledningsnät i utbyggnadsområden i förstudien?

VA-föreningars ledningsnät undersöks bara om det behövs. Om inte fastighetsägarna vill att ledningsnätet ska tas över och det inte finns annan anledning så görs ingen undersökning.

Varför behöver kommunen ta över ledningar från VA-föreningar?

Praxis för tillämpning om lagen om allmänna vattentjänster §6 har förändrats från att lagen började gälla 2007 och fram till ungefär 2012. Det innebär att kommunen idag har ett större ansvar för att alla fastigheter i ett utbyggnadsområde ska ha tillgång till kommunalt vatten och avlopp utifrån de behov som finns på respektive fastighet. Det kan ibland innebära att ledningsnät behöver tas över för att kommunen ska kunna följa lagen och nå ut till befintliga fastigheter och eventuella framtida avstyckningar.