Riktlinjer för övertagande av VA-anläggning från avtalsansluten VA-förening

Kungsbacka kommun växer i snabb takt. Vi är en av de kommuner i Sverige som bygger ut kommunalt vatten och avlopp mest. Flera föreningar har även byggt vatten och avlopp i egen regi och sedan via avtal anslutit anläggningen till kommunens ledningar.

Kommunens riktlinjer för att ta över avtalsanslutna ledningsnät för vatten och avlopp är till för att övertagandet ska bli så rättvist som möjligt för fastighetsägare. Riktlinjerna antogs av nämnden för Teknik 15 november 2023 och ersätter därmed tidigare beslut från 17 juni 2020..

Kriterier för övertagande av ledningsnät

Vi övertar ledningsnät i utbyggnadsområden endast om minst en av följande två punkter stämmer in:

  • Kommunen behöver ha ledningar genom området för att försörja andra befintliga eller framtida bebyggelseområden med vattentjänster.
  • Fastighetsägare inom området med avtalsanslutna fastigheter saknar en enhällig önskan eller förutsättningar att långsiktigt driva, underhålla, bygga ut och förnya ett ledningsnät och dess anläggningar.

Med några års framförhållning kontaktas alla vatten- och avloppsföreningar i ett VA-utbyggnadsområde när det står i tur för byggstart enligt kommunens VA-utbyggnadsplan. I det fall en VA-förening och dess medlemmar har en önskan att fortsätta som avtalsansluten VA-förening, görs en bedömning av förutsättningarna utifrån punkterna ovan.

Innan ett övertagande av en avtalsansluten VA-anläggning genomförs skall dessutom följande tre punkter vara genomförda:

  • Vi har genomfört samråd med VA-föreningarna.
  • Vi har diskuterat och övervägt möjligheter att fortsatt ha föreningsägda ledningsnät i området.
  • Nämnden för Teknik har fattat beslut om övertagande av ledningsnät.

Rättvis beräkning av ekonomin vid övertagande

Varje förenings anläggning är unik. Riktlinjerna anger enligt vilka principer man ska beräkna ekonomin kring övertagandet så att det blir så likvärdigt och rättvist som möjligt både för varje fastighetsägare och för kollektivet som helhet.

Kommunen betalar ut ersättning för övertaget ledningsnät till VA-föreningen. Föreningen fördelar pengarna till fastighetsägarna. Fastighetsägarna betalar efter övertagandet anläggningsavgift till kommunen enligt aktuell taxa.

Avgifter för vatten och avlopp.

Fastighetens anläggningsavgifter för de ändamål som fastigheten har via föreningen exklusive lägenhetsavgifter beräknas till en summa. Den beräknade summan ska motsvara summan av kommunens utgifter i samband med övertagandet av vatten- och avloppsanläggningen. Det innebär att de anläggningsavgifter som tas in från fastigheterna inom en övertagen förening till hundra procent används inom den övertagna anläggningen.

Ersättningen till föreningen för övertagen vatten- och avloppsanläggning är det belopp av den beräknade summan som inte behövs för undersökningar och åtgärder. Ju mindre undersökningar och åtgärder som kommunen behöver göra på ett ledningsnät, desto högre blir ersättningen till föreningen vid övertagandet.

Riktlinjer för övertagande av VA-anläggning från avtalsansluten VA-förening Pdf, 260 kB.