Nytt kajstråk vid Sjöallén

Illustration av hur kajstråket skulle kunna se ut

Kungsbacka kommun planerar en utbyggnad av blandad stadsbebyggelse inom Kvarteret Ejdern i centrala Kungsbacka. I detta ingår utbyggnaden av ett stadsmässigt parkstråk längs Kungsbackaån och en ny gång- och cykelbro som ersätter befintlig bro över ån.

Kort fakta

Detta bygger vi: Nytt kajstråk

Område: Sjöallén

Aktuellt

För att fortsätta detaljplaneprocessen behöver vi göra en anmälan för vattenverksamhet. Det innebär att man prövar åtgärderna som vi vill utföra i Mark och miljödomstolen. Under 22 maj och 30 juni var vårt förslag ute på samråd där berörda sakägare, kommunala förvaltningar, myndigheter, ledningsägare och liknande hade möjlighet att komma med synpunkter.

Nu är samrådet avslutat och vi arbetar med att sammanställa de inkomna synpunkterna i ett besvarande. Efter detta kommer vi att genomföra vissa kompletterande utredningar.

Fördjupning om projektet

Det är en del av ett större stadsomvandlingsprojekt som syftar till att koppla ihop de mest centrala delarna av staden bland annat med ett nytt gångstråk mellan centrum och Kungsmässan. I detta ingår utbyggnaden av ett stadsmässigt parkstråk längs Kungsbackaån och en ny gång- och cykelbro som ersätter befintlig bro över ån.

Tidplan

Vi beräknar att tillståndsprocessen pågår från våren 2023 till hösten 2024. Denna tid är dock preliminär och kan komma att ändras.