Dagvattenledning i Örsviken

Kungsbacka kommun gör en förstärkning av dagvattensystem på Örsviksvägen

Bild på en vattensamling vid en trottoar

Kort fakta

Detta planerar vi: förstärkning av dagvattensystem
Område: Örsviksvägen

Aktuellt

Kungsbacka kommun tackar för ett bra möte angående dagvatten i Örsviken. Den goda uppslutningen tyder på ett stort engagemang i lokala frågor och i sin närmiljö.

Vi jobbar nu med att sammanställa och utvärdera de frågor, inspel och synpunkter som kom fram under mötet. När arbetet är klart håller vi ett uppföljande möte för att presentera slutliga förslag.

Flera åtgärder krävs

En förbättrad avledningen av dagvatten skulle innebära att risken för marköversvämningar minskar. Det är inte bara avledningar i rör ensamt som löser dagvattenproblemen. Dagvattenavledning är ett samspel mellan:

  • fördröjning i öppna gröna ytor, diken, bäckar som även bidrar till rening,
  • minskning av snabb markavrinning genom att minimera hårdgjorda ytor så som asfalteringar,
  • och till slut kapaciteten i ledningar eller annan avledande form, fram till utloppet i som slutlig mottagare.

Åtgärder av andra aktörer än kommunen kommer också att krävas för att ytterligare förbättra situationen i området.

Tips för dagvatten Länk till annan webbplats.

Bakgrund

Örsviksvägen avvattnas via ett privat ledningsnät, Kungsbacka kommun har en dagvattenledning DN600 i Nordreviksvägen dit vattnet leds idag. Ledningen i Nordreviksvägen överbelastas vid kraftiga regn.

Idag är det problem med dagvattenöversvämningar för några fastigheter i dalen mellan Nordreviksvägen och Örsviksvägen.

Tidplan

Tidplanen är preliminär och kan komma att ändras.

  • Januari 2024: Möte om dagvatten i Örsviken
  • Mars 2024: Sammanställning av frågor och svar från mötet
  • Sommar/höst 2024: Uppföljande möte för att presentera sitt slutliga förslag.