Vatten- och avloppsutbyggnad i Hagryd-Dala

Större delen av bebyggelsen i Hagryd-Dala och Sannå-Dala kommer att få anslutning till kommunalt vatten och spillvatten.

Kort fakta

Fastigheter: större delen av Hagryd-Dala och Sannå-Dala
Detta bygger vi: vatten och avlopp
Planerad utbyggnad: 2022-2025

Området finns med i Vatten- och avloppssaneringsprogrammet 2016-2020 som är beslutat av nämnden för Teknik. Fastigheterna är utspridda geografiskt och avgränsningen av vilka fastigheter som ska ingå i verksamhetsområdet för vatten och spillvatten är inte helt fastställt. Utbyggnaden i Hagryd-Dala kommer att utföras i flera etapper.

Projektering

Vi kommer fastställa ledningsdragningen och berörda fastighetsägare som omfattas av verksamhetsområdet kommer informeras. Vi skickar ut en vatten- och avloppskarta med föreslaget läge för förbindelsepunkt för samtycke till berörda fastighetsägare.

Förbindelsepunkt motsvarar anslutningspunkt för kommunala ledningar och ligger normalt cirka 0,5 meter utanför tomtgräns. Föreslagen ledningsdragning redovisas för markägare för synpunkter. Fastighetsägare bygger och ansvarar för vatten- och avloppsledningar på sin egen fastighet.

Ledningsrättsförrättning

Kungsbacka kommun ansöker hos Lantmäteriet om ledningsrätt. Underlaget med redovisad ledningsdragning översändes till Lantmäteriet. Lantmäteriet kallar sedan berörda markägare för information om beslut om ledningsrätt.

Upphandling av entreprenaden

När beslut om ledningsrätt är klart kan entreprenaden upphandlas.

Utbyggnad av entreprenaden

Teknik kallar berörda mark- och fastighetsägare till informationsmöte innan entreprenaden startar.

Tidplan

Observera att tidplanen är preliminär och kan komma att ändras. Ändringar kan bero på att planeringen, utredningarna eller samråd med avtalsanslutna fastigheter inte hinner bli klara i tid.

Etapp 1

Projektering: 2019 – 2021
Utbyggnad: vinter/vår 2021 – sommar 2022

Etapp 2

Projektering: 2019 – 2022
Utbyggnad: 2022 – 2025

Illustration av etappindelningen

Kartbild som visar vilka områden som berörs i de två etapperna för vatten och avlopp i Hagryd-Dala

Kartbilden till vänster har en topografisk bakgrund medans kartbilden till höger visar ett flygfoto. Röd markering på båda kartbilderna visar etapp 1, och blå markering visar etapp 2.

Inkoppling av fastigheter

När vatten- och avloppsanläggningar för hela entreprenaden är utbyggda, besiktigade och ledningarna är tagna i drift av kommunen kan vi koppla in fastigheterna.

Vi skickar ut vatten- och avloppskarta med upprättad förbindelsepunkt och vattengångshöjder, tillsammans med fakturan för anslutningsavgift. Fastigheten har då ett år på sig att utföra anläggningsarbeten på sin tomt för att kunna ansluta sig till kommunens förbindelsepunkt

Fördjupning av projektet

Förprojektering

Förprojektering innebär bland annat att hitta den bästa lösningen, både ur ett ekonomiskt och ett tekniskt perspektiv. Kungsbacka kommuns förvaltning för Teknik kommer att utföra en geoteknisk undersökning för de olika sträckorna för att se förekomst av berg och geotekniska förutsättningar. De geotekniska undersökningarna utfördes under 2020.

Inmätning av enskilda avlopp

Under februari 2021 mätte mätningsingenjörer vattengångsnivån i befintliga avloppsanläggningar. Mätningarna gör det möjligt för oss att projektera rätt höjd på servisledningen till fastigheten (den ledning som du kommer att ansluta till). Projekteringen gör vi för att så många fastigheter som möjligt ska kunna få ut sitt spillvatten (avlopp) med självfall, så att ni inte behöver lägga om ledningar på tomtmark mer än nödvändigt.

Mätningarna utfördes av kommunens upphandlade entreprenör Norconsult.