Ändring av detaljplan för bostäder inom Bångsbo 1:30

Ändring av befintlig detaljplan S72 för bostäder inom Bångsbo 1:30 med flera.

Kartmarkering för detaljplanen

Kort fakta

Fastighet: Bångsbo 1:30 m fl
Användning: bostäder
Område: Kullavik

Aktuellt

Samråd av förslag till ändring av detaljplan S72 för bostäder inom fastigheten Bångsbo 1:30 med flera har avslutats. Vi sammanställer nu de synpunkter som har kommit in och vi kommer att hantera dem som underlag i det fortsatta planarbetet.

Läs mer om hur planprocessen går till: Planprocessen

Beskrivning

Syftet med detaljplaneändringen är att göra befintlig bebyggelse inom fastigheterna planenlig. I samband med planändringen uppdateras även planbestämmelser så att dessa följer Boverkets föreskrifter.

Dokument

Samrådshandlingar:

Tidplan

  • Samråd, andra kvartalet 2024
  • Granskning, tredje kvartalet 2024
  • Antagande, fjärde kvartalet 2024