Åsa centrum etapp 1

Detaljplanen för Åsa centrum etapp 1 ger som förslag att bygga bostäder, utveckla kulturmiljön inom planområdet och använda banvallen som gång- och cykelväg.

Planområde för Åsa centrum etapp 1.

Kort fakta

Fastighet: Åsa 4:144 med flera
Användning: bostäder, kulturmiljö och gång- och cykelväg
Typ av projekt: detaljplan

Aktuellt

Detaljplanen antogs av kommunfullmäktige den 9 mars 2021. Detaljplanen har blivit överklagad och ärendet har lämnats över till mark- och miljödomstolen.

Beskrivning

Detaljplan Åsa centrum etapp 1 är ett är första steg i förtätning av Åsa centrum. Fördjupad översiktsplan för Åsa (FÖP Åsa) och planprogram för Åsa centrum ligger till grund för planförslaget. Planprogrammet föreslår att Åsa centrum ska kompletteras med bostäder, verksamheter, mötesplatser och ett genare, tydligare och tryggare gång- och cykelvägnät.

Dialog med invånare

En invånardialog genomfördes i samband med att planprogram för Åsa centrum togs fram. Utifrån utgångspunkterna i FÖP Åsa och planprogram för Åsa centrum har syftet med denna plan utarbetats.

Detaljplanen var ute på granskning vid årsskiftet 2018-2019. Samhällsbyggnadskontoret sammanställde granskningsyttrandena och färdigställde antagandehandlingarna.

Exploatören begärde fördröjning

Ett antagande av detaljplanen blev fördröjd på exploatörens begäran då de har behövt hantera kostnadsfrågor kring banvallen samt förhandlat med vägföreningen om den allmänna platsmark som exploatören ska bygga ut och överlåta till vägföreningen.

Planförslaget gör möjligt för:

  • Attraktivt och tryggt stråk mellan stationen, centrum och stranden
  • Förtätning i centrum genom att komplettera med flerbostadshus
  • Lyfta karaktären på Åsa stationsväg genom hänsyn till kulturmiljö och möjlighet till utveckling

Dokument