Vatten- och avloppsutbyggnad Hamragårdsvägen

Kungsbacka kommun bygger ut vatten och avlopp till 22 fastigheter utmed och invid Hamragårdsvägen i Åsa.

Vatten och avloppsutbyggnad vid Hamragårdsvägen

Kort fakta

Projektnummer: 812 Hamragårdsvägen
Detta planerar vi: vatten och avlopp
Omfattning: 22 fastigheter utmed och invid Hamragårdsvägen i Åsa.

Vi planerar att ansluta fastigheter i området till kommunala vattentjänster enligt de långsiktiga behov som finns för respektive fastighet. Vilka fastigheter som slutgiltigt kommer att ingå har ännu inte fastställts.

De vattentjänster som finns är kombinationer av: Dricksvatten, Spillvatten (köks- och toalettavlopp), Dagvatten fastighet och Dagvatten gata. Dagvatten innebär avrinning från nederbörd. Informationen på denna sida kommer att hållas uppdaterad under projektet. I dagsläget bedömer kommunen att den i framtiden ska ansvara för vatten och spillvatten, men inte dagvatten i området. Den bedömningen kan dock förändras och ska göras om utifrån den bebyggelse som finns eller planeras vid genomförandet av VA-utbyggnaden.

Framflyttad utbyggnad

Förvaltningen för Teknik har beslutat att skjuta upp genomförandet av VA-utbyggnaden med några år. Det görs för att behovet av VA-utbyggnad just nu är mindre jämfört med när utbyggnadsplanen togs fram, och för att detaljplanering av angränsande områden ännu inte har inletts eller tidplanerats.

Om detaljplaner som angränsar till området vinner laga kraft under de närmaste åren kommer VA-utbyggnad att samordnas med en detaljplan. Om angränsande detaljplaner inte tas fram under perioden skjuts VA-utbyggnad upp till byggstart ungefär år 2032, sista året för genomförande av VA-utbyggnadsplanen som är beslutad av kommunfullmäktige.

Avtalsanslutna

I området finns en VA-förening som sedan tidigare har en avtalsanslutning till kommunalt vatten och avlopp. Kommunen kommer att inför VA-utbyggnaden återigen samråda med föreningen och med områdets fastighetsägare om möjligheter att fortsätta som avtalsansluten samfällighetsförening eller om kommunen eventuellt behöver ta över ansvar för anläggningen fram till fastigheternas gränser.

Tidplan

Observera att tiderna är preliminära och kan komma att ändras. Ändringar kan bero på att planeringen, utredningarna eller samråd med avtalsanslutna fastigheter inte hinner bli klara i tid.

  • Förstudie: Klar, avslutades hösten 2021
  • Detaljprojektering: Påbörjas i samband med att detaljplan tas fram för angränsande område, eller senast 2031.
  • Byggstart: Beräknas bli i samband med utbyggnad av angränsande detaljplan, eller senast 2032.
  • Anslutning: Antas bli möjlig 1–2 år efter byggstart.

Fördjupad information

  • Vi höll ett digitalt informationsmöte om VA-utbyggnad 8 februari 2021
  • Vi höll ett digitalt informationsmöte om senarelagd VA-utbyggnad 21 oktober 2021.
  • Vi hade samråd med Hamragårdsvägens VA-förening i mars 2021.
  • Vi var på ett platsbesök i området i januari 2021.

Utredning av dagvatten

Området bedöms i nuläget inte ha ett behov av en kommunal avledning av dagvatten.

Frågor om projektet

Vi besvarar fastighetsspecifika frågor via mejl. Kom ihåg att lämna mejladress, telefonnummer, fastighetsbeteckning, adress och områdets namn tillsammans med din fråga.