Arendalsleden-Varlavägen, breddning av väg

Syftet med detaljplanen är att göra det möjligt för en breddning av Varlavägen och på så sätt skapa förutsättningar för en bättre trafiksituation och minska risken för köbildning.

Kort fakta

Fastighet: Varla 2:198 och Varla 12:67 
Användning: bredare väg
Typ av projekt: detaljplan

Aktuellt

Samrådet av förslag till ny detaljplan för breddning av väg inom Varla 2:198 och Varla 12:67 har avslutats. Inför granskning behöver kompletterande utredningar tas fram för att bedöma planförslagets genomförandebarhet.

Beskrivning

Detaljplan för etapp två, breddning av Varlavägen, omfattar ett område som sträcker sig från Arendalsleden i norr ner till Tölö Tvärled i söder.

Den första etappen som avser cirkulation för Arendalsleden-Varlavägen som nu är färdigbyggd.

Bakgrund

I trafikledsplanen från 2007 har Kungsbacka kommun, med utgångspunkt från bebyggelse och andra utvecklingsförutsättningar, undersökt hur vägnätet i Kungsbacka ska utvecklas i framtiden.

I planen beskrivs en breddning av Varlavägen och cirkulationen Arendalsleden-Varlavägen som en förutsättning för att klara av Kungsbackas fortsatta expansion.

Dokument

Tidplan

  • Granskning, tredje kvartalet 2024
  • Antagande, fjärde kvartalet 2024