Vatten- och avloppsutbyggnad i Lerberg

Kungsbacka kommun utreder för utbyggnad av vatten och avlopp till 28 fastigheter utmed Lerbergsvägen och anslutande gator i Anneberg.

Kort fakta

Område: Lerberg
Projektnummer: 405
Detta planerar vi: vatten och avlopp

Aktuellt

Kommunfullmäktige beslutade den 15 september 2022 om nytt verksamhetsområde för dricksvatten och spillvattenavlopp. Vilka fastigheter som omfattas av verksamhetsområde för VA framgår under rubriken “Nytt verksamhetsområde” längre ner på sidan.

För fastigheterna som omfattas av verksamhetsområde ansvarar kommunen först efter att ledningsnätet har byggts ut och tagits i drift. Fram till dess är vatten och avlopp fastighetsägarens ansvar.

Samråd med Lerbergs samfällighetsförening för vatten och avlopp pågår. Vi utförde undersökningar av befintliga anläggningar under hösten 2021.

I maj 2022 utförde Svapipe en undersökning av tillskottsvatten. Dagvatten- och spillvattenanslutningar undersöktes för att lokalisera felkopplingar - dagvatten som är anslutet till spillvattennätet. Berörda fastigheter har blivit kontaktade.

VA-föreningar

För de delområden där det finns VA-föreningar kommer vi att hålla samråd med föreningarna. Möjligheterna att fortsatt ha föreningar i området kommer att diskuteras och övervägas. Eventuella övertaganden av föreningarnas ledningsnät eller uppsägningar av föreningars avtalsanslutningar kan ni därefter enbart göra efter särskilt beslut om det i nämnden för Teknik.

Om kommunen väljer att ta över ett ledningsnät, betalar kommunen en ersättning för ledningsnätet till ledningsägaren. För föreningar som ska finnas kvar inom verksamhetsområdet gäller att de måste bilda gemensamhetsanläggning med samfällighetsförening för att säkerställa nuvarande och framtida fastigheters tillgång till kommunala vattentjänster. Gemensamhetsanläggningar ska vara förrättade av Lantmäteriet. Det är tyvärr inte möjligt att säkerställa fastigheters anslutning genom ekonomiska eller ideella föreningar, eftersom enbart personer, inte fastigheter kan vara medlemmar i dessa.

Tidplan

Observera att tiderna är preliminära och kan komma att ändras. Ändringar kan bero på att planeringen, utredningarna eller samråd med avtalsanslutna fastigheter inte hinner bli klara i tid.

  • Förstudie: pågår och beräknas vara klar under 2024
  • Detaljprojektering: påbörjas 2023
  • Byggstart: beräknas bli i slutet av 2023
  • Anslutning: kan antas bli möjlig 1–2 år efter byggstart

Fördjupning av projektet

Nytt verksamhetsområde

Kartbilden markerar fastigheter för vatten och avlopp i Lerberg

Lila markering på kartan visar efter beslut i kommunfullmäktige 15 september 2022 nytt verksamhetsområde för dricksvatten och spillvatten. Orange markering på kartan visar sedan tidigare verksamhetsområde för dricksvatten och efter beslut i kommunfullmäktige även nytt verksamhetsområde för spillvatten.

Länk till beslutet: Kommunfullmäktige protokoll 2022-09-15.pdf Länk till annan webbplats.

Inom verksamhetsområde för VA gäller Lag (2006:412) om allmänna vattentjänster Länk till annan webbplats., kommunens VA-taxa Länk till annan webbplats. och Allmänna bestämmelser för användande av Kungsbacka kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning (ABVA) Pdf, 278.5 kB.

Inför och efter vatten- och avloppsutbyggnaden

Vi kommer att kontakta dig när det behövs i samråd inför VA-utbyggnaden om du bor i ett område för en förening, och inför utbyggnaden om du bor i övriga delar av verksamhetsområdet för vatten och avlopp.

Efter färdig utbyggnad i ett delområde meddelas en förbindelsepunkt för varje fastighet inom verksamhetsområdet och därefter faktureras taxans anläggningsavgifter till fastighetsägaren.

Om du har en fastighet utanför verksamhetsområdet är du efter utbyggnaden välkommen att ansöka om en avtalsanslutning till kommunalt vatten och spillvatten. Vid avtalsanslutning ansvarar fastighetsägaren själv för att bygga ledningar fram till anvisad förbindelsepunkt i det kommunala ledningsnätet.

Utredning av dagvatten

Området bedöms i nuläget inte ha ett behov av en kommunal avledning av dagvatten.

Gator och cykelvägars påverkan av projektet

Om delar av området blir kommunalt verksamhetsområde för vatten och avlopp, kan det hända att det finns någon ledningsdragning som behöver kompletteras. Eftersom i stort sett alla fastigheter redan har en avtalsanslutning till vatten och avlopp finns det en god chans att inte behöva gräva upp gatorna oavsett om ledningsnätet övertas eller inte.

Möten

Digitalt möte 2022

Vi höll ett digitalt möte inför beslut om verksamhetsområde för vatten och avlopp, för 401 Alafors och 405 Lerberg, i februari 2022.

Möte inför beslut om verksamhetsområde för vatten- och avlopp, 23 februari 2022 Pdf, 2.7 MB.

Digitalt möte 2021

Vi höll ett digitalt inledande informationsmöte i februari 2021.

Presentation från informationsmötet 17 februari 2021 Pdf, 5 MB.

Platsbesök

Vi var på ett platsbesök i området i januari 2021.

Frågor om projektet

Vi besvarar fastighetsspecifika frågor via mejl. Kom ihåg att lämna mejladress, telefonnummer, fastighetsbeteckning, adress och områdets namn tillsammans med din fråga.