Kvarteret Banken

Kvarteret Banken på Kungsbacka torg ska utvecklas samtidigt som kulturhistoriska byggnader ska bevaras. Den så kallade Brända tomten ska bebyggas med nya bostäder och verksamhetslokaler.

Illustration över Kvarteret Banken

Kort fakta

Fastighet: Banken 3, 4, 7, 8, 11, 12 och 13
Användning: bostäder och verksamhetslokaler
Område: Kungsbacka innerstad

Aktuellt

Detaljplanen vann laga kraft 15 juli 2019.

Beskrivning

Kvarteret ligger inom ett område i innerstaden med riksintresse för kulturmiljövård. Syftet med detaljplanen är att bevara kulturhistoriskt värdefulla byggnader och miljöer samtidigt som förutsättningarna för utveckling av kvarteret möjliggörs.

Förslaget innebär att kvarteret Banken kompletteras med verksamhetslokaler mot gator och på gården bakom gallerian samt att cirka 60 nya bostäder byggs. I förslaget ingår att bebygga den så kallade brända tomten.

Det här har planlagts

Bevarande av kulturhistoriskt värdefull bebyggelse, ny bebyggelse med bostäder och verksamheter, bevarande och utveckling av gårdsmiljön.

Fornlämningar

Parallellt med detaljplanen sker en process med fornlämningar. Hela innerstaden är en fornlämning och alla fastighetsägare behöver göra de undersökningar och söka de tillstånd som krävs.

Dokument

Handlingar och utredningar