Bostäder och förskola i Bostället

Här planerar för ett nytt bostadsområde och förskola med god närhet till skola, kollektivtrafik och Frillesås centrum. Detaljplanen har vunnit laga kraft och är nu giltig.

Planområde för bostäder och förskola i Bostället

Kort fakta

Fastighet: Frillesås-Rya 2:1
Användning: bostäder och förskola
Område: Frillesås

Aktuellt

Detaljplanen blev antagen av byggnadsnämnden 12 maj 2022 och vann laga kraft 14 juni 2022.

Beskrivning

I detaljplanearbetet prövades möjligheten att uppföra cirka 90 bostäder och en ny förskola strax öster om Frillesås centrum. Detaljplanen möjliggör både för lägenheter i flerbostadshus samt för radhus och kedjehus. Den aktuella fastigheterna har beteckningen Frillesås-Rya 2:1. Planområdet omfattar en yta på cirka 5 hektar.

Dokument

Frågor och svar om projektet

Vi får en del frågor om området och det är roligt att många är intresserade av nya bostäder i Frillesås. Här svarar vi på några av de vanligaste frågorna.

När beräknas projektet vara klart?

Just nu arbetar vi med att ta fram detaljplanen för området och vi har haft den första remissrundan, samrådet. Efter det går detaljplanen ut på den andra remissen, granskningen. Detta planeras ske i vinter och vi siktar på ett politiskt antagande av detaljplanen under nästa vår.

När börjar eventuell försäljning av bostäder? Hur långt det är kvar tills de börjas byggas och ungefär när de ska stå klara?

I dagsläget finns ingen exploatör/byggherre för rad- och kedjehusen. För dessa områden kommer det göras en markanvisning. Den processen kan påbörjas först när detaljplanen antagits och vunnit laga kraft då det bestäms vem som får köpa marken och bygga husen. Markanvisningsprocessen tar uppskattningsvis 6-12 månader. När en exploatör är utsedd och markaffären är klar kan de svara på hur de lägger upp sin tidplan för själva byggnationen och när husen kan komma ut till försäljning.

Ska radhusen och kedjehusen bli bostadsrätter?

Detaljplanen kan inte styra om husen ska vara bostadsrätter, hyresrätter eller äganderätter. Kommunens ambition är att området ska innehåller en variation av olika bostadsformer.

Hur många kvadratmeter kommer kedjehusen att vara på?

Under samrådet var förslaget att tomterna ska vara minst 200 kvadratmeter, bostadshusens byggnadsyta på marken högst 70 kvadratmeter och att rad- och kedjehus ska kunna vara två våningar. Totalt blir det 140 kvadratmeter för bostäderna om byggherren väljer att utnyttja ytan maximalt. Dessa ytor kan komma att förändras under detaljplaneprocessen.

Finns det några bilder på hur husen är tänkta att se ut?

Då det inte finns någon exploatör/byggherre för rad- och kedjehusen i dagsläget finns inte heller några visionsbilder för hur husen kan komma att se ut.

Lägenhetshusen byggs av Eksta och de kommer att följa samma stil som de hus som byggs i området idag.

Kommer lägenheterna bli hyresrätter eller bostadsrätter?

Lägenheterna byggs av Eksta och kommer därför att bli hyresrätter. Se kontaktuppgifter nedan.

Kontakt hos Eksta

Mats Niklasson
0300-35619
mats@eksta.se