Sydöstra centrum

I Sydöstra centrum föreslår vi en utveckling med blandad stadsbebyggelse. Områden med utrymme för fler bostäder, verksamheter, upplevelserika stråk och naturliga mötesplatser.

Illustration av Skårbyskolan

Kort fakta

Fastighet: Kungsbacka 4:6, 4:26 och 4:27, Lantmästaren 1 och 2, Verkmästaren 3, 6, 7, 10 och 11
Användning: bostäder, verksamheter, stråk och naturliga mötesplatser
Typ av projekt: detaljplan

Aktuellt

Samrådet av förslag till ny detaljplan för Sydöstra centrum i Kungsbacka har avslutats. Vi sammanställer nu de synpunkter som har kommit in och vi kommer att hantera dem som underlag i det fortsatta planarbetet.

Beskrivning

Planens syfte är att möjliggöra för bostäder, lokaler för kommersiell verksamhet, kontor, parkeringshus samt ett antal offentliga platser. Detaljplanen syftar även till att skapa en ny sträckning av Lantmannagatans norra del samt en breddning av Varbergsvägen. Detaljplanens syfte är även att skapa en tillgänglig stadsdel för alla trafikslag där fotgängare, cyklister och kollektivtrafik är prioriterade.

Detaljplanen innebär att det blir möjligt att omvandla befintligt verksamhetsområde till en stadsdel med blandad stadsbebyggelse i fyra till sju våningar med enstaka uppstickare. Området innehåller cirka 950 bostäder. Den befintliga parken i norr utökas något samt att området kompletteras med ytterligare en park.

Planen medför en förtätning av centrala Kungsbacka. En förtätning av staden medför flera positiva effekter för en hållbar stadsutveckling, så som närhet till god kollektivtrafik och underlag för ett rikt näringsliv.

Till grund för detaljplanen finns ett planprogram som blev godkänt av kommunstyrelsen 21 januari 2020. Genom planprogrammet föreslår vi en utveckling där nuvarande glesa verksamhetsområde omvandlas till blandad stadsbebyggelse.

Marken inom planområdet ägs av Kungsbacka kommun och Balder.

Dokument

Tidplan

  • Samråd, kvartal två 2022
  • Samråd 2, - arbete pågår ny tidplan sätts inom kort.
  • Granskning -
  • Antagande -