Sydöstra centrum

I Sydöstra centrum föreslår vi en utveckling med blandad stadsbebyggelse. Områden med utrymme för fler bostäder, verksamheter, upplevelserika stråk och naturliga mötesplatser.

Illustration av Skårbyskolan

Kort fakta

Fastighet: Kungsbacka 4:6, 4:26 och 4:27, Lantmästaren 1 och 2, Verkmästaren 3, 6, 7, 10 och 11
Användning: bostäder, verksamheter, stråk och naturliga mötesplatser
Typ av projekt: detaljplan

Aktuellt

Just nu pågår arbete med att ta fram förslag till en detaljplan för första etappen av området.

Beskrivning

Till grund för detaljplanen finns ett planprogram som blev godkänt av kommunstyrelsen 21 januari 2020. Genom planprogrammet föreslår vi en utveckling där nuvarande glesa verksamhetsområde omvandlas till blandad stadsbebyggelse.

Området kompletteras med bostäder, verksamheter, upplevelserika stråk och naturliga mötesplatser. Programmet visar på att det kan bli mellan 1 000 till 1 300 bostäder och att en tredjedel av ytan kan rymma verksamheter.

Dokument

Tidplan

  • Samråd, kvartal två 2022
  • Granskning, kvartal fyra 2022
  • Antagande, kvartal två 2023