Sydöstra centrum

Nu kan du tycka till!

Samråd 17 maj till 28 juni 2022

I Sydöstra centrum föreslår vi en utveckling med blandad stadsbebyggelse. Områden med utrymme för fler bostäder, verksamheter, upplevelserika stråk och naturliga mötesplatser.

Illustration av Skårbyskolan

Kort fakta

Fastighet: Kungsbacka 4:6, 4:26 och 4:27, Lantmästaren 1 och 2, Verkmästaren 3, 6, 7, 10 och 11
Användning: bostäder, verksamheter, stråk och naturliga mötesplatser
Typ av projekt: detaljplan

Aktuellt

Nu kan du tycka till om förslag till detaljplan för stadsomvandling inom sydöstra centrum i centrala Kungsbacka stad. Samrådet pågår mellan 17 maj och 28 juni 2022. Handlingarna finns här på webben under rubriken dokument och i stadshusets entré.

Vi vill ha dina synpunkter skriftligen senast 28 juni 2022. Vi ser gärna att du i första hand använder vår e-tjänst för att skicka in dina synpunkter.

När du lämnar synpunkt

Glöm inte att ange ditt namn, adress och fastighetsbeteckning. Du kan förlora rätten att överklaga detaljplanen om du inte lämnar skriftliga synpunkter under samråd eller granskning.

Läs mer om hur planprocessen går till: Planprocessen

Samrådsmöte

Vi håller informationsmöte om planerna för sydöstra centrum med tid för frågor.

Tid och plats: 30 maj klockan 17:30–19:30 i stadshuset, mötesrum Arenan på entréplan
Anmälan: du anmäler dig via e-tjänst senast 26 maj

Beskrivning

Planens syfte är att möjliggöra för bostäder, lokaler för kommersiell verksamhet, kontor, parkeringshus samt ett antal offentliga platser. Detaljplanen syftar även till att skapa en ny sträckning av Lantmannagatans norra del samt en breddning av Varbergsvägen. Detaljplanens syfte är även att skapa en tillgänglig stadsdel för alla trafikslag där fotgängare, cyklister och kollektivtrafik är prioriterade.

Detaljplanen innebär att det blir möjligt att omvandla befintligt verksamhetsområde till en stadsdel med blandad stadsbebyggelse i 4 till 8 våningar. Området innehåller ca 950 bostäder. Den befintliga parken i norr utökas något samt att området kompletteras med ytterligare en park.

Planen medför en förtätning av centrala Kungsbacka. En förtätning av staden medför flera positiva effekter för en hållbar stadsutveckling, så som närhet till god kollektivtrafik och underlag för ett rikt näringsliv.

Till grund för detaljplanen finns ett planprogram som blev godkänt av kommunstyrelsen 21 januari 2020. Genom planprogrammet föreslår vi en utveckling där nuvarande glesa verksamhetsområde omvandlas till blandad stadsbebyggelse.

Marken inom planområdet ägs av Kungsbacka kommun och Balder.

Dokument

Tidplan

  • Samråd, kvartal två 2022
  • Granskning, kvartal ett 2023
  • Antagande, kvartal tre 2023

Adress

samhallsbyggnadskontoret@kungsbacka.se

Kungsbacka kommun
Samhällsbyggnadskontoret
434 81 Kungsbacka