Utveckling av park och lekplats i Björkris

Baksidan av ett barn som står på en bro och tittar ut på grönskan.

Björkris växer. För att tillgodose det ökade behovet av rekreation och lek behöver parken utvecklas. Vi vill nu, med enkla medel, utveckla parken i Björkris till en härlig oas.

Kort fakta

Projekt: Utveckling av parken och lekplatsen i Björkris
Område: Björkris

Nu är arbetet igång

Den nya parken är klar och kan nyttjas av våra invånare och besökare. Lekplatsen är under projektering och målsättningen är att påbörja byggnationen under hösten 2024.

Under våren 2023 gjorde vi en undersökning hos boende i området för att ta reda på vilka önskemål som finns kring en park i Björkris. Många av önskemålen som kom in har vi kunnat förverkliga. Bland annat mer grönska, fler mötesplatser, utegym och pulkabacke. Vissa befintliga ytor, så som boulebanan, ska renoveras och utökas med nya mötesplatser.

Elever på Björkrisskolan har också varit delaktiga och röstat fram ett vårdträd som kommer få en egen plats i parken med bänkar och grönska omkring sig.

Önskemål om lekplats

Vi ska kartlägga vilka önskemål som finns om lekplatsen som finns i området. Vi planerat att påbörja det arbetet under hösten.

Vissa tillgänglighetsanpassningar ska utföras i området omkring torgytan samtidigt som parken byggs om.

Bakgrund

I samband med att stadsdelen Björkris byggdes upp växte en ny stadsdelspark fram på den före detta åkermarken. Dagvattendammar har anlagts för att ta hand om områdets regn- och smältvatten.

Centralt i parken invid Björkristorget finns en lekplats för de större barnen. Här finns bland annat ett stort klätternät. Intill finns en lekplats för de yngre. Parken innehåller även flera aktiviteter som basket och ramper för skateboard och kickbike.