Rya verksamhetsområde

Detaljplanen för att gör det möjligt för etablering av olika typer av verksamheter.

Planområde för Rya verksamhetsområde

Kort fakta

Fastighet: Frillesås-Rya 3:77 med flera
Användning: verksamheter
Område: Frillesås

Aktuellt

Detaljplanen antogs av kommunfullmäktige den 18 oktober 2022 men därefter har den blivit överklagad. Mark- och miljödomstolens domslut blev att beslutet att anta detaljplanen skulle upphävas. Kommunstyrelsen ska nu ta ställning till hur denna dom ska hanteras vidare.

Beskrivning

Området är utpekat i handlingen Ny mark för näringslivet från 2009. Kommunstyrelsen godkände 2016 ett planprogram för området och i april 2017 gav byggnadsnämndens arbetsutskott samhällsbyggnadskontoret i uppdrag att upprätta en detaljplan för området.

Planområdet omfattar cirka 38 hektar och består till största delen av jordbruksmark. Kommunen äger fastigheten Frillesås-Rya 3:77, belägen söder om Almedalsvägen. Fastigheten norr om Almedalsvägen Frillesås-Rya 4:17 är i privat ägo.

Planförslaget var ute på samråd i november 2020 och granskning i september 2021.

Det här ska planläggas

Detaljplanen behöver vara flexibel för att kunna göra det möjligt för etablering av olika typer av verksamheter. Samrådsförslaget ger utrymme för såväl yt- och höjdkrävande byggnader som för mindre. Föreslagen exploateringsgrad är 60 procent per fastighet. Detta gör det möjligt för sammanlagt 16 hektar byggnadsarea inom planområdet.

Läs mer om planförslaget i granskningshandlingarna.

Dokument