Aranäs etapp 3

Aranäs stadsdel är en strategisk stadsförnyelse som berör stora delar av södra Kungsbacka stad. I Aranäs etapp 3 blir det centrala bostäder och verksamhetslokaler.

Illustration av Aranäs etapp 3

Kort fakta

Område: planområdet är beläget söder om Lindens torg
Användning: bostäder och centrumändamål
Exploatör: Magnolia Bostad AB

Aktuellt

Under våren 2022 startade byggnationen av centrala bostäder inom Aranäs stadsdel, etapp 3. Det är Magnolia Bostads AB som bygger. Bostäderna förväntas vara klara 2024/2025.

Beskrivning

Stadsdelen Aranäs byggs successivt ut enligt en struktur och etappindelning som kommunfullmäktige beslutade 2005.

Detaljplaneförslaget innebär en utbyggnad av cirka 344 bostäder och centrumfunktioner i tre kvarter i varierande höjder. I områdets östra del står parkeringshus Linden färdigt med plats för cirka 1 000 parkeringsplatser för boende och besökare.

I planområdet ingår till kvarteren angränsande gator samt två befintliga parkeringskvarter. Närmast järnvägen i öster byggs en skyddsbarriär i form av ett och bullerskydd samt en återvinningsplats och transformatorstation.

Bebyggelsen ska gestaltas med en samtida och stadsmässig karaktär. Den nya bebyggelsen ska samspela med bebyggelsen i det befintliga Aranäs stadsdel och med innerstaden men samtidigt ha en egen identitet för att skapa mångfald och variation i stadsdelen. Sockelvåningarna ska ha en högre takhöjd för att skapa en flexibilitet och möjliggöra för verksamheter. Parkeringshuset ska gestaltas med fokus på att skapa trygghet samt för att skapa variation längs med Lindens gata.

Flygbild som illustrerar de nya bostäderna i området

Dokument

Laga krafthandlingar

Tidplan

  • Byggstart av bostäder, våren 2022
  • Planerad inflyttning, 2024-2025

Tidplanen är preliminär och kan komma att ändras.