Vatten- och avloppsutbyggnad Släps Högås

Vi kommet att ansluta större delen av fastigheterna i Släps Högås till kommunalt vatten och spillvatten.

Kort fakta

Fastigheter: större delen av Släps Högås
Detta bygger vi: vatten och avlopp

Området finns med i Vatten- och avloppssaneringsprogrammet 2016–2020 som är beslutat av nämnden för Teknik. Fastigheterna är utspridda geografiskt och avgränsningen av vilka fastigheter som ska ingå i verksamhetsområdet för vatten och spillvatten är inte helt fastställt.

Tidplan

Observera att tidplanen är preliminär och kan komma att ändras. Ändringar kan bero på att planeringen, utredningarna eller samråd med avtalsanslutna fastigheter inte hinner bli klara i tid.

  • Detaljprojektering och framtagning av förfrågningsunderlag pågår
  • Upphandling hösten 2024
  • Byggstart våren 2025
  • Byggslut hösten 2026

Förprojektering

Förprojektering innebär bland annat att hitta den bästa lösningen ur ekonomiskt och tekniskt perspektiv. Kungsbacka kommun kommer att utföra en geoteknisk undersökning för de olika sträckorna för att se förekomst av berg och geotekniska förutsättningar. Berörda markägare informeras via brev.

Projektering

Ledningsdragningen fastställs och berörda fastighetsägare som omfattas av verksamhetsområdet informeras om detta. Vi skickar ut en vatten- och avloppskarta med föreslaget läge för förbindelsepunkt för samtycke till berörda fastighetsägare.

Förbindelsepunkt motsvarar anslutningspunkt för kommunala ledningar och ligger normalt cirka 0,5 meter utanför tomtgräns. Föreslagen ledningsdragning redovisas för markägare för synpunkter. Fastighetsägare bygger och ansvarar för vatten- och avloppsledningar på sin egen fastighet.

Ledningsrättsförrättning

Kungsbacka kommun ansöker hos Lantmäteriet om ledningsrätt. Underlaget med redovisad ledningsdragning översändes till Lantmäteriet. Lantmäteriet kallar sedan berörda markägare för information om beslut om ledningsrätt.

Upphandling av entreprenaden

När beslut om ledningsrätt är klart kan entreprenaden upphandlas.

Utbyggnad av entreprenaden

Teknik kallar berörda mark- och fastighetsägare till informationsmöte innan entreprenaden startar.

Frågor om projektet

Fastighetsspecifika frågor besvaras per e-post eller telefon. Kom ihåg att lämna e-postadress, telefonnummer, fastighetsbeteckning, adress och områdets namn tillsammans med din fråga.

Inkoppling av fastigheter

När vatten- och avloppsanläggningar för hela entreprenaden är utbyggda, besiktigade och ledningarna är tagna i drift av kommunen kan vi koppla in fastigheterna.

Vi skickar ut en vatten- och avloppskarta med upprättad förbindelsepunkt och vattengångshöjder tillsammans med fakturan för anslutningsavgift. Fastigheten har då ett år på sig att utför anläggningsarbeten på sin tomt för att kunna ansluta sig till kommunens förbindelsepunkt