Hede Fashion Outlet, utbyggnad

Genom en detaljplan prövar vi möjligheten att utöka Hede Fashion Outlet med lokaler för handel, kontor, verksamheter samt ett parkeringshus.

Illustration av Skårbyskolan

Kort fakta

Fastighet: Varla 2:412
Användning: handel, verksamheter, kontor och parkering
Exploatör: Hede Fashion Outlet AB

Aktuellt

Just nu arbetar vi med att ta fram utredningar som ska klarlägga platsens förutsättningar. När förutsättningarna är mer tydliga kommer vi ta fram ett förslag till detaljplan som sedan kommer ställas ut för samråd.

Under samrådstiden kommer förslaget att skickas ut till sakägare, berörda och myndigheter. Då går det bra att lämna synpunkter på förslaget.

Beskrivning

Inom fastigheten Varla 2:412 finns idag köpcentret Hede Fashion Outlet med tillhörande besöksparkering. Fastighetsägaren ansökte 2022 om planbesked för att möjliggöra en utveckling av fastigheten.

Den 21 juni 2022 lämnade kommunstyrelsen besked om att kommunen kommer pröva den begärda åtgärden genom en detaljplan för handel-, kontor- och verksamhetsändamål samt ett parkeringshus. Byggnadsnämndens arbetsutskott gav samhällsbyggnadskontoret i uppdrag att påbörja detaljplanearbetet den 10 augusti 2023.

Det här ska planläggas

Detaljplanen kommer utreda möjligheten för utökad verksamhet- och kontorsyta för att möjliggöra en expansion av köpcentret. Den utökade handel-, kontor- och verksamhetsytan kommer att placeras på delar som idag är parkering. Eftersom handel-, verksamhet- och kontorsytan ökar på bekostnad av parkering kommer planförslaget även möjliggöra uppförande av parkeringshus.

Tidplan

  • Samråd, kvartal två 2024
  • Granskning, kvartal fyra 2024
  • Antagande, kvartal två 2025