Björkris etapp 2

Här planerar vi för fler bostäder, skola och förskola i stadsdelen Björkris, i norra delen av Kungsbacka.

Illustration av Skårbyskolan

Kort fakta

Fastighet: del av Skårby 6:19 m.fl.
Användning: bostäder, förskola, skola och en fullstor idrottshall
Exploatör: Trollängen bostad AB

Aktuellt

Detaljplanen för Björkris 2a antogs av kommunfullmäktige 2 februari 2021 och vann laga kraft den 8 mars 2021.

De synpunkter som kom in under granskningen visade på att kommunen behöver ansöka om tillstånd för vattenverksamhet för stabiliseringsåtgärder vid Kungsbackaån. Därför har kommunen valt att dela upp detaljplanen i två delar och den del (Björkris 2a) som inte berörs av tillståndsprocessen har gått vidare för antagande.

Beskrivning

Området ligger i direkt anslutning till Björkris etapp 1 som är den första utbyggda etappen av stadsdelen Björkris. Detaljplanen berör andra etappen och innebär att det skapas möjligheter att bygga cirka 800 bostäder samt förskola, skola och en fullstor idrottshall. Cirka 200 av dessa bostäder finns inom Björkris 2b och kommer inte att antas förrän processen med tillstånd för vattenverksamhet har avslutats.

Området ligger nära Hede station och det strategiska läget ska tas tillvara genom bra kopplingar för gång och cykel till stationen och till annan närliggande service. Området ska ha en varierad bebyggelse både i höjd, byggnadstyp och upplåtelseform.

Det här ska planläggas

  • Cirka 800 bostäder varav minst en tredjedel hyresrätter (600 av dessa i Björkris 2a)
  • Förskola med cirka 10 avdelningar
  • Skola för cirka 600 elever
  • Idrottshall

Exploatör

Trollängen bostad AB

Mer information och film om Björkris etapp 2 Länk till annan webbplats. (Trollängens hemsida).

Dokument

Tidplan

  • Samråd, första kvartalet 2019
  • Granskning, tredje kvartalet 2020
  • Antagande, februari 2021
  • Laga kraft, mars 2021