Ändring av detaljplan inom Malevik 1:41

Ändring av detaljplan för att möjliggöra för en tillbyggnad av befintligt bostadshus.

Kartbild över planområdet

Kort fakta

Fastighet: Malevik 1:41
Användning: bostad
Exploatör: privat fastighetsägare

Aktuellt

Samrådet av förslag till ändring av detaljplan för bostäder inom fastighet Malevik 1:41 har avslutats. Vi sammanställer nu de synpunkter som har kommit in och vi kommer att hantera dem som underlag i det fortsatta planarbetet.

Läs mer om hur planprocessen går till: Planprocessen

Beskrivning

Syftet med detaljplaneändringen är att anpassa byggrätten för att möjliggöra för en tillbyggnad av befintligt bostadshus. Byggrätten ska anpassas till hur fastigheten Malevik 1:41, genom tidigare bygglov, har tagits i anspråk.

Kommunstyrelsen beslutade i augusti 2023 att kommunen avser att pröva den begärda åtgärden inom Malevik 1:41 i Malevik.

Dokument

Samrådshandlingar:

Tidplan

  • Samråd, kvartal två 2024
  • Granskning, kvartal tre 2024
  • Antagande, kvartal fyra 2024