Bostäder och förskola i Vallbyn

Detaljplan för nytt bostadsområde och förskola i Fjärås. Bostadsområdet Vallbyn är under uppbyggnad.

Bild över byggnationen av Vallbyn i Fjärås

Kort fakta

Fastighet: Må 3:13 med flera
Användning: bostäder och förskola
Exploatör: Derome Hus AB

Aktuellt

Detaljplanen antogs av Kommunfullmäktige den 11 juni 2019, och vann laga kraft 8 januari 2020. Området är nu under byggnation.

Bakgrund

Förslaget innebär att cirka 150 bostäder i form av småhus och flerbostadshus byggs inom planområdet. Bostäderna är av en blandning av friliggande hus, parhus, kedjehus och mindre flerbostadshus. Planen innehåller även byggrätt för en förskola.

Området ligger inom utvecklingsområde för Fjärås i översiktsplanen för Kungsbacka 2006 och utanför detaljplanerat område.

Dokument