Bostäder vid Bukärrsvägen

Här planerar vi för nya bostäder väster om Särös centrum

Illustration av Skårbyskolan

Kort fakta

Fastighet: Skörvalla 1:116
Användning: bostäder
Område: Skörvalla väster om Särö centrum

Aktuellt

I maj 2024 beslutade byggnadsnämnden att upprätta en detaljplan för bostäder inom fastigheten Skörvalla 1:116. Arbetet med att ta fram förslag till detaljplan har nu påbörjats. Under processens gång har du som invånare i Kungsbacka kommun möjlighet att tycka till om förslaget vid två tillfällen, under samråd och vid granskning.

Beskrivning

I detaljplanearbetet prövar vi möjligheten att uppföra bostäder inom fastigheten Skörvalla 1:116. Området som är aktuellt för planläggning är cirka 3,4 hektar och ligger väster om Särös centrum.

Tidplan

  • Samråd, kvartal ett 2025
  • Granskning, kvartal tre 2025
  • Antagande, kvartal ett 2026

Tidplanen är preliminär och kan komma att ändras.