Verksamhetsområde i norra Varla

I norra Varla tar vi fram en detaljplanen för att göra det möjligt för utveckling av kontor, verksamheter och industri.

Illustration av Skårbyskolan

Kort fakta

Fastighet: Varla 3:22 och 3:34 med flera
Användning: kontor, verksamheter och industri
Typ av projekt: detaljplan

Aktuellt

Granskningen av förslag till detaljplan för utveckling av verksamhetsområde inom Varla 3.22 med flera i Kungsbacka har avslutats. Vi sammanställer nu de synpunkter som har kommit in och vi kommer att hantera dem som underlag i det fortsatta planarbetet.

Beskrivning

Planområdet är cirka 14 hektar stort och ligger intill E6:ans norra avfart till Kungsbacka. Här finns förutsättningar god kommunikation samtidigt som området ligger nära Kungsbackas centrala delar.

Castellum AB är fastighetsägare till Varla 3:22 och 3:34. Varla 3:22 har i nuvarande plan stora ytor utan byggrätt. Varla 3:34 är bebyggd med en äldre lantgård placerad vid bergskanten. Kungsbacka kommun är fastighetsägare till Varla 2:198. En mindre del av denna fastighet finns med inom planområdet och utgörs av grönyta.

Högsta delen i norr

En byggrätt om 60 000 kvadratmeter kommer att rymmas inom detaljplanen enligt förslaget. Byggnadshöjden kommer att variera mellan 20-30 meter. Den högsta delen kommer att vara i norra delen om området.

Dokument