Förskola i Gräskärr

Detaljplan för ny förskola i sydvästra delen av Kungsbacka stad.

Illustration av Skårbyskolan

Kort fakta

Fastighet: Del av Kolla 5:6
Användning: Skola/förskola, bostäder med särskild service och vård- och omsorgsboende
Exploatör: Kungsbacka kommun

Aktuellt

Samrådet av förslag till ny detaljplan för förskola inom Kolla 5:6 i Gräskärr har avslutats. Vi sammanställer nu de synpunkter som har kommit in och vi kommer att hantera dem som underlag i det fortsatta planarbetet.

Beskrivning

Området ligger väster om Kolla Parkstad. I norr gränsar området mot Gräskärrsvägen och Kungsbackaskogen och i öster mot Onsalavägen. Planområdet består idag dels av gammal övervuxen jordbruksmark dels av en skogsbeklädd slänt med inslag av berg.

Marken ägs av Kungsbacka kommun.

Det här ska planläggas

  • Förskola för 160 barn
  • Flexibel byggrätt som medger skola/förskola, bostäder med särskild service och vård- och omsorgsboende.

Exploatör

Kungsbacka kommun

Dokument

Tidplan

  • Samråd, kvartal fyra 2022
  • Granskning, kvartal två 2023
  • Antagande, kvartal fyra 2023