Förskola i Gräskärr

Detaljplan för ny förskola i sydvästra delen av Kungsbacka stad.

Illustration av Skårbyskolan

Kort fakta

Fastighet: Del av Kolla 5:6
Användning: Skola/förskola, bostäder med särskild service och vård- och omsorgsboende
Exploatör: Kungsbacka kommun

Aktuellt

Detaljplanen vann laga kraft 13 november 2023.

Beskrivning

Området ligger väster om Kolla Parkstad. I norr gränsar området mot Gräskärrsvägen och Kungsbackaskogen och i öster mot Onsalavägen. Planområdet består idag dels av gammal övervuxen jordbruksmark dels av en skogsbeklädd slänt med inslag av berg.

Marken ägs av Kungsbacka kommun.

Det här ska planläggas

  • Förskola för 165 barn
  • Flexibel byggrätt som medger skola/förskola, bostäder med särskild service och vård- och omsorgsboende.

Exploatör

Kungsbacka kommun

Dokument

Laga kraft-handlingar

Utredningar

Tidplan

  • Samråd, kvartal fyra 2022
  • Granskning, kvartal två 2023
  • Antagande, kvartal fyra 2023