Hamnkrogen i Gottskär

Detaljplan för att göra det möjligt att bygga bostäder, lokaler, restaurang och småbåtshamn i Gottskär.

Illustration av hur Gottskär skulle kunna se ut i framtiden

Kort fakta

Fastighet: Skällared 3:55
Användning: bostäder, lokaler, restaurang och småbåtshamn
Typ av projekt: detaljplan

Aktuellt

Samrådet för förslag till ny detaljplan för fastigheten Skällared 3:55, Hamnkrog i Gottskär har avslutats. Vi sammanställer nu de inkomna synpunkterna och kommer hantera dem som underlag i det fortsatta planarbetet.

Beskrivning

Gottskärs Havsbad AB, har förvärvat den stora fastigheten i Gottskär som i dagligt tal kallas Hamnkrogen. Företaget vill genomföra en total omvandling av fastigheten. Planeringsprocessen inleddes med att kommunen gjorde en förstudie för Gottskär samt ett planprogram för fastigheten Skällared 3:55.

Detaljplanen är en fortsättning av planprogrammet och syftar till att göra det möjligt att bygga bostäder, lokaler för verksamheter, restaurang och småbåtshamn inom området.

De nya byggnadernas utformning ska ta till vara de bebyggelsetraditioner som finns i Gottskär vilket kan bidra till att stärka ortens identitet. Byggnader­nas placering i förhållande till gator och gångstråk skapar rumslighet och bidra till att stärka den kust­nära bebyggelsetraditionen.

Inom ramen för detaljplanens framtagande har vi låtit göra ett antal utredningar. Exempelvis har de geotekniska förhållandena på land och i vattnet undersökts. Vi har också gjort en miljökonsekvensbeskrivning.

Illustration av hur Hamnkrogen i Gottskär skulle kunna se ut i framtiden

Tidplan

  • Samråd, kvartal tre 2020
  • Granskning, 2024
  • Antagande, 2024

Tidplanen är preliminär och kan komma att ändras.

Dokument