Enbostadshus i Särö

Genom detaljplan för Särö 1:440 ser vi över möjligheterna för fler bostäder inom fastigheten.

Karta över detaljplan Särö 1:440

Kort fakta

Fastighet: Särö 1:440
Användning: bostäder
Typ av projekt: detaljplan

Aktuellt

Granskningen av förslag till ny detaljplan för bostäder inom Särö 1:440 i Särö har avslutats. Vi sammanställer nu de synpunkter som har kommit in och vi kommer att hantera dem som underlag i det fortsatta planarbetet

Läs mer om hur planprocessen går till: Planprocessen

Beskrivning

Den 2 december 2021 beslutade byggnadsnämndens arbetsutskott att ge samhällsbyggnadskontoret i uppdrag att ta fram förslag till detaljplan för Särö 1:440. Den aktuella fastigheten är idag planlagd för bostadsändamål men begränsas av att stora delar av fastigheten inte får bebyggas. Fastigheten omfattar cirka 8 000 kvadratmeter.

Särö omfattas av riksintresse för kulturmiljövård och ingår även i kommunens kulturmiljöprogram. Det är därför viktigt att ta hänsyn till befintliga värden och vara varsam i utformningen av den nya bebyggelsen, i form av exempelvis placering och omfattning. Vidare angränsar fastigheten till Särö Nordanskog som utgör område av riksintresse för naturvård.

Det här ska planläggas

Planförslaget syftar till att pröva möjligheten för ytterligare bostäder inom fastigheten i form av två enbostadshus.

Dokument

Granskningshandlingar:

Tidplan

  • Granskning, kvartal tre 2023
  • Antagande kvartal fyra 2023/ kvartal ett 2024

Tidplanen är preliminär och kan komma att ändras.