Klovsten verksamhetsområde

Vi planerar för ett nytt verksamhetsområde i utkanten av Kungsbacka stad med bra exponeringsläge ut mot E6:an.

Planområde för Klovstens verksamhetsområde

Kort fakta

Användning: nytt verksamhetsområde
Typ av projekt: detaljplan
Fastighetsägare: Fastighets AB Balder, Kungsbacka kommun och Viavest/Lastbilcentralen i Kungsbacka AB.

Aktuellt

Granskningen av förslag till ny detaljplan för Klovsten verksamhetsområde har avslutats och vi sammanställer nu de synpunkter som har kommit in. Därefter hanterar vi synpunkterna som underlag i det fortsatta planarbetet.

Beskrivning

Planområdet är lokaliserat väst om Kungsbacka centrum och länkas samman med staden via väg 158. Det finns goda förutsättningar för kollektivt resande till och från verksamhetsområdet samt att det finns gång- och cykelstråk i anslutning till området.

Planen föreslår kommunalt huvudmannaskap vilket innebär att kommunen ansvarar för vägar och dagvattenanläggningar i området.

Fastighetsägare

Fastigheterna ägs av Fastighets AB Balder och Kungsbacka kommun i gemenskap med Viavest/Lastbilcentralen i Kungsbacka AB.

Dokument

Tidplan

  • Samråd - kvartal fyra 2019
  • Granskning - kvartal fyra 2020
  • antagande kvartal ett 2024