Vatten- och avloppsutbyggnad i Iserås

Kungsbacka kommun utreder för utbyggnad av vatten och avlopp till cirka 22 fastigheter i området Iserås.

Kort fakta

Projektnummer: 212
Detta planerar vi: vatten och avlopp
Område: Iserås

Mer om projektet

Kungsbacka kommun har gjort en utredning för att bedöma kommunens ansvar för vatten och avlopp i området 212 Iserås, i vilket ingår Hästlidens samfällighetsförenings och Kyrkebros VA’s upptagningsområde. Bedömningen har vi gjort utifrån den förändring som tillkommit i Lag (2006:412) om allmänna vattentjänster från januari 2023. Förändringen innebär att särskild hänsyn ska tas till förutsättningarna att tillgodose behovet av en vattentjänst genom en enskild anläggning.

Bakgrund

Den 1 januari 2023 infördes en ny skrivning i Lag (2006:412) om allmänna vattentjänster som innebär en ökad skyldighet att utreda och bedöma förutsättningarna att tillgodose behovet av respektive vattentjänst genom en godtagbar enskild anläggning med hänsyn till skyddet för människors hälsa och miljön, innan utbyggnad av kommunalt VA (vatten och avlopp). Under år 2023 har kommunen gjort en utredning specifikt för område 301 Ranagården med platsbesök och rådgivning med jurist för att bedöma kommunens ansvar för vatten och avlopp.

Bedömning

Vi bedömer att område 212 Iserås inte har ett behov av någon av de allmänna vattentjänsterna: dricksvatten, spillvatten och dagvatten. Försörjning av dricksvatten och bortledande av spillvatten bedömer vi tillgodoses på ett tillfredställande sätt genom gemensamt enskilda anläggningar som är anslutna till den allmänna anläggningen via avtal. Dessa anläggningar kan i dagsläget tillgodose behoven för fastigheterna i området. Om detta förhållande består och om inga förändringar sker i praxis eller bebyggelsestruktur kring området bedömer vi att VA-föreningens gemensamt enskilda anläggning kan svara för områdets behov. Det innebär att kommunen inte har anledning att besluta om verksamhetsområde och ta ut ytterligare avgifter i anläggningstaxan så länge den gemensamt enskilda anläggningen fungerar tillfredställande.

VA-föreningarnas val

Eftersom inget behov av allmänna vattentjänster bedöms finnas i VA-föreningens område utöver de som tillhandahålls via den gemensamt enskilda anläggningen, avser kommunen i nuläget inte besluta om verksamhetsområde för

VA och inte bygga ut en allmän VA-anläggning. Om det finns en önskan hos respektive VA-förening att ansvaret för områdets VA-försörjning ska övergå till kommunen, är det dock möjligt att besluta om verksamhetsområde och bygga ut en allmän VA-anläggning. Kommunen prövar i så fall möjligheten att överta hela eller delar av VA-föreningens VA-anläggning med ersättning till föreningen. En fråga har gått ut till VA-föreningarna om att välja antingen alternativ 1 eller alternativ 2.

Alternativ 1

VA-föreningen fortsätter som förut att ansvara för VA-ledningsnätet. Anslutningsavtalet förnyas och förtydligas utifrån kommunens nya avtalsmall. Fastigheterna i delområdet behöver i och med det inte betala några ytterligare anläggningsavgifter enligt VA-taxan och delområdet blir inte kommunalt ansvar för VA-försörjning. Faktura för brukningsavgift anseende vattenförbrukning och avlopp respektive tillkommande fastighet fortsätter att gå enbart till VA-föreningen. Eftersom det är enbart VA-föreningens som förblir kommunens kund, går all kommunikation med området via VA-föreningens kontaktperson och aldrig direkt mellan kommunen och de enskilda fastighetsägarna.

Alternativ 2

VA-föreningen, som representant för områdets fastigheter, avgör att den inte vill fortsätta förvalta en VA-anläggning. I och med att föreningen inte önskar fortsätta som avtalsansluten beslutar kommunen om verksamhetsområde för vatten och spillvatten i området och ser till att behovet tillgodoses genom en allmän va-anläggning. Varje enskild fastighet blir därmed kommunens kund och motpart i VA-frågor. Fastigheterna betalar fullständiga anläggningsavgifter för VA, i de delar av avgiften som inte betalats tidigare. Kommunen undersöker möjligheterna till övertagande av VA-föreningens VA-anläggning och beräknar i så fall en ersättning till VA-föreningen i enlighet med Riktlinjer för övertagande av VA-anläggning från avtalsansluten VA-förening.

Riktlinjer för övertagande av VA-anläggning från avtalsansluten VA-förening Länk till annan webbplats.

Kommunen garanterar inte att VA-anläggningen kommer att övertas efter beslut om verksamhetsområde för VA. Vi strävar dock efter att, så långt det är möjligt, överta VA-anläggningen om den kan anpassas till kommunens krav på funktion och säkerhet.

Fastighetsägarna betalar efter övertagande tillkommande anläggningsavgifter. Kommunen har till följd av övertagandet kostnader för undersökningar och åtgärder på VA-anläggningen som övertas. Det är den summa som är kvar då kommunens utgifter dragits ifrån fastighetsägarnas anläggningsavgifter, som utgör ersättningen till VA-föreningen. För ökad förståelse se Riktlinjerna, speciellt de två punkterna i mitten av sida 4.

Eftersom det inte finns en övre gräns för åtgärdskostnader eller garanti att VA-föreningens ledningsnät kan övertas, kan fastigheterna efter VA-utbyggnad komma att behöva betala hela anläggningsavgiften för VA utan att få en ersättning via föreningen. Fastigheternas avgifter efter beslut om verksamhetsområde och VA-utbyggnad beror av tomtytan. Avgiften ska betalas utifrån den VA-taxa som gäller då VA-utbyggnaden är klar. För att se vilken anläggningsavgift som gäller för i år, gå till Vatten- och avloppskalkylatorn via länken nedan.

Vatten- och avloppskalkylatorn

I VA-kalkylatorn

Kryssa för (x)vatten och (x)spillvatten och mata in fastighetens totala yta och antal bostäder på fastigheten. Eftersom fastigheter som anslutit till VA via VA-föreningen redan betalat bostadsenhetsavgift (=lägenhetsavgift) ska de anslutna medlemmarna räkna bort bostadsenhetsavgiften:46 220kr från den summa som visas i avloppskalkylatorn.

Om en stor del av VA-föreningens VA-anläggning kan tas över får varje medlemsfastighet ersättning som täcker större delen av anläggningsavgiften, men detta är alltså inget kommunen kan garantera. En undersökning och framtagande av ersättningsbelopp kan göras först efter att VA-föreningen sagt ja till övertagande och kommunen beslutat om verksamhetsområde. Kommunen har inte möjlighet att undersöka ett ledningsnät utanför beslutat verksamhetsområde.

Beräkningsexempel

Övergång från VA-förening till allmänt vatten och avlopp om du har en yta på 1200 kvadratmeter, kostar 2024:

289 150 kronor - 46 200kronor = 242 930 kronor

Tidplan

  • Förstudie är klar - avslutades 2024

Fördjupning om projektet

Syftet med vatten- och avloppsutbyggnad

1 januari 2007 trädde Lagen om allmänna vattentjänster (SFS 2006:412) (LAV) i kraft. Lagen syftar bland annat till att säkerställa att vatten- och avloppsförsörjning ordnas i ett större sammanhang, om det behövs med hänsyn till skyddet för människors hälsa eller miljön. Om det anses finnas ett behov har kommunen ansvar för att inrätta verksamhetsområde enligt 6 § LAV. Vid bedömningen av behovet ska särskild hänsyn tas till förutsättningarna att tillgodose behovet av en vattentjänst genom en enskild anläggning som kan godtas med hänsyn till skyddet för människors hälsa och miljön.

Med avlopp avses, förutom spillvatten, även bortledande av dag- och dräneringsvatten från ett område med samlad bebyggelse. Kommunen har en skyldighet att försörja ett område med kommunalt dagvatten när området klassas som samlad bebyggelse, har ett behov i ett större sammanhang och den nuvarande hanteringen av dagvattnet kan innebära en risk för människors hälsa eller miljön.

Platsbesök

Vi var på platsbesök i området i september 2023. Platsbesök innebär att representanter från konsultföretaget Sweco och Kungsbacka kommun gemensamt besöker området i syfte att identifiera geografiska förutsättningar som kan vara avgörande för framtida vatten- och avloppsutbyggnad.

Utredning av dagvatten

Efter en noggrann utredning bedömer vi att området inte har ett behov av en kommunal avledning av dagvatten.

Kartbild över området. Rosa markering norr om Mariedalsvägen och längs med Kyrkebrovägen, samt en liten bit söder om Mariedalsvägen.

Rosa markering norr om Mariedalsvägen och längs med Kyrkebrovägen, samt en liten bit söder om Mariedalsvägen, visar en ungefärlig markering över vilka fastigheter som kommer att ingå vid vatten- och avloppsutbyggnaden. Det är ännu inte bestämt vilka fastigheter som kommer att ingå och erbjudas anslutning. Blå och röd markering visar det som idag är verksamhetsområde för dricksvatten och spillvatten.

Frågor om projektet

Vi besvarar fastighetsspecifika frågor via mejl. Kom ihåg att lämna mejladress, telefonnummer, fastighetsbeteckning, adress och områdets namn tillsammans med din fråga.