Utveckling av Särö centrum

Särö centrum ska bli mer attraktivt, levande och tryggt med nya bostäder, förbättrad trafikmiljö och kollektivtrafik.

Illustration av Skårbyskolan

Kort fakta

Område: Särö centrum
Användning: bostäder, verksamhetslokaler och infrastruktur
Exploatör: Alania fastighet 110 AB, JPN Fastighets AB och Söderberg Utvecklings AB

Aktuellt

Bostäderna är nu byggda, varav en tredjedel är hyresrätter. Kvar av detaljplanens utbyggnad är marken för verksamhetslokaler längs med Västra Särövägen. Kommunen har sålt verksamhetsmarken till Söderberg Utvecklings AB som kommer att bygga ut för verksamheter. 

Beskrivning

Särö centrum ska bli mer attraktivt, levande och tryggt med nya bostäder, förbättrad trafikmiljö, utbyggnad av kollektivtrafik och ny skola. Den nya skolan som stod klar 2013 har frigjort mark som gör det möjligt att bygga bostäder. Planprogrammet innehåller 75-100 nya bostäder. Detaljplanen innehåller även mark för verksamheter.

Trafiksituationen

För att knyta samman centrum har en ny huvudgata med separat gång- och cykelväg mellan de två tillfarterna byggts. En huvudtanke är att hålla de södra delarna så fria från biltrafik som möjligt.

Hållplatsen i Särö centrum (Särögården) har flyttats och byggs ut för att öka tryggheten samt för att underlätta byten mellan lokalbuss och expressbuss.

Trafikverket har byggt om den östra tillfarten till en cirkulationsplats.

Utvecklingen av befintliga Hemköp

I detaljplanearbetet prövades möjligheten att uppföra och utveckla befintliga verksamheter i Särö centrums östra del. Den aktuella fastigheten har beteckningen Nötegång 1:116 och omfattar en yta på cirka 2 700 kvadratmeter. Detaljplanen blev antagen av byggnadsnämnden 18 mars 2021 och vann laga kraft 20 april 2021. 

Hemköpsbutiken ägs och utvecklas av JPN Fastighets AB.

Dokument

Handlingar och utredningar

Kontakt hos fastighetsägare

Söderberg Utvecklings AB upplåter verksamhetslokalerna

För mer information, kontakta Fredrik Söderberg.
Telefon: 031-80 31 60
fredrik@soderbergfastigheter.se