Vatten- och avloppsförnyelse i Frillesås

Frillesås växer och samhällsutvecklingen i de östra delarna av samhället gör att vatten- och avloppssystemet behöver dimensioneras upp och förnyas.

Illustration av hur Skårbyskolan skulle kunna se ut

Kort fakta

Adress: Torstensviksvägen med flera
Detta planerar vi: Nya och större vatten- och avloppsledningar
Område: Frillesås

För att klara den kommande exploateringen behöver vi förnya och göra spill- och dricksvattenledningarna större. Vi kommer göra systemet större från järnvägen i väster upp till Rya industriväg i öster. För att klara de högre flödena av avloppsvatten så behöver vi även bygga om och modernisera pumpstationen nere vid gamla Frillesås avloppsreningsverk.

Aktuellt

Arbetet påbörjades nedströms vid Frillesås stationsväg med att byta spillvattenledningarna och pågår nu uppåt, österut mot rondellen vid Göteborgsvägen.

Tidplan

Projektet startade under senhösten 2023 och kommer pågå till hösten 2024.