Hedeleden och Klippebergen

Nu kan du tycka till!

Granskning pågår mellan 28 november 2023 och 8 januari 2024

Detaljplan för planering av förbindelse mellan Hällingsjövägen och Hede station samt bevara rekreationsområdet i Klippebergen.

Planområde för Hedeleden och Klippebergen

Kort fakta

Användning: trafikled, gång- och cykelväg samt naturområde
Område: nordöstra Kungsbacka stad
Typ av projekt: detaljplan

Aktuellt

Nu kan du tycka till om detaljplaneförslag för Hedeleden och Klippebergen i Kungsbacka. Granskningen pågår mellan 28 november 2023 och 8 januari 2024. Handlingarna finns här på webben, i stadshusets entré och på biblioteket Fyren.

Vi vill ha dina synpunkter skriftligen senast 8 januari 2024. Vi ser gärna att du i första hand använder vår e-tjänst för att skicka in dina synpunkter.

Läs mer om hur planprocessen går till: Planprocessen

När du lämnar synpunkt

Glöm inte att ange ditt namn, adress och fastighetsbeteckning. Du kan förlora rätten att överklaga detaljplanen om du inte lämnar skriftliga synpunkter under samråd eller granskning.

Beskrivning

Till grund för detaljplanen finns ett planprogram som blev godkänt av kommunstyrelsen i september 2019. Genom planprogrammet föreslås en utveckling av de nordöstra delarna av Kungsbacka stad med flera nya bostadsområden, skolor samt verksamheter i närhet till Hede station. För att koppla samman både befintliga och kommande bostadsområden i Tölö ängar och Voxlöv med Hede station föreslås även en ny väg, Hedeleden.

Planens syfte är att möjliggöra för en infrastrukturanläggning som innefattar väg och gång- och cykelvägar mellan Tölö ängar och Hede station. Säkra övergångar ska möjliggöras. Planens syfte är även att säkerställa rekreationsområdet Klippebergen.

Första delen av Hedeleden är byggd söderifrån från Hällingsjövägen och avslutas just nu i en cirkulation med infart till Tölö Ängar etapp 2. Hedeleden kommer sedan att fortsätta upp till cirkulationsplatsen öster om Hede station. Det kommer finnas hållplatslägen för kollektivtrafik samt gång- och cykelvägar på båda sidor av vägen.

I Klippebergen finns idag ett rekreationsområde som blir planlagt som naturmark i detaljplanen. Detta gör att rekreationsområdet planeras att finnas kvar och kan utvecklas på sikt men hur det kan utvecklas styrs inte i detaljplanen.

Planförslaget ställdes ut på samråd sommaren 2022 och inkomna synpunkter går att läsa i samrådsredogörelsen.

Marken inom planområdet ägs av Kungsbacka kommun, Derome, Bonava samt några privata fastighetsägare.

Nordöstra Kungsbacka stad

Hedeleden är en del av utvecklingen av Nordöstra Kungsbacka stad.

Här kan du läsa mer: Nordöstra Kungsbacka stad

Dokument

Tidplan

  • Samråd, sommaren 2022
  • Granskning, hösten 2023
  • Antagande, våren 2024

Adress

samhallsbyggnadskontoret@kungsbacka.se

Kungsbacka kommun
Samhällsbyggnadskontoret
434 81 Kungsbacka