Hedeleden och Klippebergen

Detaljplan för planering av förbindelse mellan Hällingsjövägen och Hede station samt bevara rekreationsområdet i Klippebergen.

Planområde för Hedeleden och Klippebergen

Kort fakta

Användning: väg, gång- och cykelväg samt naturområde
Område: nordöstra Kungsbacka stad
Typ av projekt: detaljplan

Aktuellt

Nu arbetar vi med underlag till detaljplan och i nuläget är planen att kunna skicka ut förslaget på samråd under våren eller tidig sommar 2022.

Beskrivning

Hedeleden är en planerad förbindelse för både motorfordon, cykel- och gångtrafikanter mellan Hällingsjövägen och Hede station. Vi utreder vägens sträckning och utformning närmare i en detaljplan som tas fram för Hedeleden och Klippebergen.

Första delen av Hedeleden är byggd söderifrån från Hällingsjövägen och avslutas just nu i en cirkulation med infart till Tölö Ängar etapp 2. Hedeleden kommer sedan att fortsätta upp till cirkulationsplatsen öster om Hede station.

I Klippebergen finns idag ett rekreationsområde som blir planlagt som naturmark i detaljplanen. Detta gör att rekreationsområdet planeras att finnas kvar och kan utvecklas på sikt men hur det kan utvecklas styrs inte i detaljplanen.

Nordöstra Kungsbacka stad

Hedeleden är en del av utvecklingen av Nordöstra Kungsbacka stad.

Här kan du läsa mer: Nordöstra Kungsbacka stad

Dokument

Tidplan

  • Samråd, vår/sommar 2022
  • Antagande, vår 2023
  • Granskning, vinter 2022