Hedeleden och Klippebergen

Detaljplan för planering av förbindelse mellan Hällingsjövägen och Hede station samt bevara rekreationsområdet i Klippebergen.

Planområde för Hedeleden och Klippebergen

Kort fakta

Användning: trafikled, gång- och cykelväg samt naturområde
Område: nordöstra Kungsbacka stad
Typ av projekt: detaljplan

Aktuellt

Samrådet av förslag till ny detaljplan för Hedeleden och Klippebergen i Kungsbacka har avslutats. Vi sammanställer nu de synpunkter som har kommit in och vi kommer att hantera dem som underlag i det fortsatta planarbetet.

Beskrivning

Till grund för detaljplanen finns ett planprogram som blev godkänt av kommunstyrelsen i september 2019. Genom planprogrammet föreslår vi en utveckling av de nordöstra delarna av Kungsbacka stad med flera nya bostadsområden, skolor samt verksamheter i närhet till Hede station. För att koppla samman både befintliga och kommande bostadsområden i Tölö ängar och Voxlöv med Hede station föreslås även en ny väg, Hedeleden.

Planens syfte är att möjliggöra för en infrastrukturanläggning som innefattar väg och gång- och cykelvägar mellan Tölö ängar och Hede station. Säkra övergångar ska möjliggöras. Planens syfte är även att säkerställa rekreationsområdet Klippebergen.

Första delen av Hedeleden är byggd söderifrån från Hällingsjövägen och avslutas just nu i en cirkulation med infart till Tölö Ängar etapp 2. Hedeleden kommer sedan att fortsätta upp till cirkulationsplatsen öster om Hede station. Det kommer finnas hållplatslägen för kollektivtrafik samt gång- och cykelvägar på båda sidor av vägen.

I Klippebergen finns idag ett rekreationsområde som blir planlagt som naturmark i detaljplanen. Detta gör att rekreationsområdet planeras att finnas kvar och kan utvecklas på sikt men hur det kan utvecklas styrs inte i detaljplanen.

Marken inom planområdet ägs av Kungsbacka kommun, Derome, Bonava samt några privata fastighetsägare.

Nordöstra Kungsbacka stad

Hedeleden är en del av utvecklingen av Nordöstra Kungsbacka stad.

Här kan du läsa mer: Nordöstra Kungsbacka stad

Dokument

Tidplan

  • Samråd, sommar 2022
  • Granskning, våren 2023
  • Antagande, sommar 2023