Norra Kyvik- och Ekekullsområdet

Utifrån ett godkänt planprogram tar vi fram detaljplan för området, för både bostäder och naturområden.

Planområde för Norra Kyvik och Ekekullsområdet

Kort fakta

Fastigheter: Kyvik 1:119 med flera
Användning: ungefär 130 bostäder, områden för natur och rekreation
Område: nordväst om Kullavik centrum

Aktuellt

Detaljplanen antogs av byggnadsnämnden 24 november 2022. Detaljplanen har inte vunnit laga kraft.

Beskrivning

Den 23 februari 2021 beslutade kommunstyrelsen att godkänna planprogrammet för Norra Kyvik- och Ekekullsområdet. Nu arbetar kommunen med att ta fram en detaljplan för en del av programområdet. Vilka delar som berörs kan utläsas av orienteringskartan.

Planprogrammet för Norra Kyvik- och Ekekullsområdet i Kullavik är kommunens strategi för markanvändningen inom området. Den markanvändning som programmet föreslår kommer nu att ligga till grund för den fortsatta planeringen av området Norra Kyvik- och Ekekullen.

Kommunen kommer att ta fram ett förslag på detaljplan för det område som idag till största del är bebyggt med enbostadshus. Detaljplanens syfte är att bekräfta befintlig användning av marken och möjliggöra för nya byggrätter för enbostadshus enligt planprogrammet för Norra Kyvik- och Ekekullsområdet. Detaljplanen syftar också till att definiera områden för natur och rekreation, områden för vägar samt vid behov även områden för öppna dagvattenanläggningar.

Dokument

Tidplan

  • Samråd, april 2022
  • Granskning, september 2022
  • Antagande, november 2022

Frågor och svar om Norra Kyvik- och Ekekullsområdet

Vad innebär det att min fastighet blir detaljplanerad?

I en detaljplan regleras hur en plats får användas och bebyggas. En detaljplan innebär alltså en rättighet för fastighetsägaren att bygga på ett visst sätt. Detaljplanen ger också en förutsägbarhet för grannarna om vad de kan förvänta sig ska hända på en plats, och vad som inte ska hända. De rättigheter som en detaljplan ger behöver oftast prövas i ett bygglov.

Kan jag som fastighetsägare välja att inte var med i detaljplanen?

Nej, det kan du inte. Det är bara kommunen som kan besluta om att en detaljplan ska tas fram eller ej.

Vad är byggrätt?

Byggrätt är den maximala bebyggelse som tillåts på en fastighet enligt detaljplanen. Byggrätten styr alltså en fastighetsägares rätt att bygga på en tomt. Vanligtvis anges byggrätten i byggnadsarea, alltså arean som byggnaden upptar på marken. Förutom själva storleken på bebyggelsen styr byggrätten exempelvis vad marken/byggnaden får användas till, högsta våningsantal och byggnadshöjd. En fastighet som inte omfattas av detaljplan har inte någon generell byggrätt.

Kommer det som är grönt på programkartan att bli allmän plats för natur i detaljplanen?

I planprogrammet definieras ytor och områden som anses vara särskilt viktiga att bevarar obebyggda. Anledningen kan vara att området redan idag används för promenader och rekreation eller att de har betydelse för djur och natur. Det kan också vara områden som bidrar till naturliga mellanrum mellan bebyggelsen vilket i sig kan ha betydelse för upplevelsen av områdets karaktär. Ibland kan det vara bra att dessa ytor i detaljplanen regleras som allmän plats, natur, men ibland kan det räcka med att reglera att de inte får bebyggas.

Vad händer med ängarna vid Kullaviksskolan, område 1a i planprogrammet?

Samhällsbyggnadskontoret har inte något uppdrag om att starta planeringen för område 1a som utgörs av ängarna väster och norr om Kullaviksskolan. Vi vet heller inte när det kan bli aktuellt att starta en detaljplanering här.

Innebär detaljplanen någon kostnad för mig som fastighetsägare?

Detaljplanen i sig innebär inte någon kostnad. Det är först när kommunen beviljar bygglov enligt detaljplanen som en planavgift tas ut baserad på kommunens taxa.

Vilket ansvar har kommunen för att området blir utbyggt enligt detaljplanen?

All förändring sker på fastighetsägarnas initiativ, genom ansökan om bygglov.

Kan jag ansöka om förhandsbesked för min fastighet, även när arbetet med detaljplanen pågår?

Ett positivt förhandsbesked är en förutsättning för att kunna stycka sin fastighet. Under tiden som arbetet med detaljplanen pågår kommer byggnadsnämnden inte att avgöra nya frågor om förhandsbesked. Byggnadsnämnden kan istället besluta om anstånd med att avgöra frågan till dess att en detaljplan antagits. Om det dröjer mer än två år innan detaljplanen antas måste dock byggnadsnämnden ändå ta besluta i frågan om förhandsbesked.

Varför byggs det nya hus inom området, på platser som inte pekats ut i planprogrammet?

Parallellt med att kommunen tog fram ett planprogram för området pågick prövning av ett antal förhandsbesked på specifika platser inom programområdet. I ett förhandsbesked prövas om en plats är lämplig att bebygga eller inte. Några av dessa prövningar påbörjades före programarbetet startade och efter överprövning i domstol har byggnadsnämnden varit tvungna att bevilja förhandsbesked.

Varför ska vi ta hänsyn till dagvattnet?

En naturlig fördröjning av dagvattnet fyller en viktig funktion och är positivt för omkringliggande fastigheter. Om den naturliga fördröjningen av dagvatten i de högt belägna delarna av området förstörs kan det innebära negativa konsekvenser för fastigheter i de lägre belägna områdena.

Genom att värna naturliga fördröjningsmagasin för dagvatten bevaras de ekosystemtjänster som finns inom området idag, vilket främjar den biologiska mångfalden.

Har du andra frågor?

Kontakta oss gärna via mejl. Vi vill kunna leverera en bra service till dig som har frågor om arbetet. Du kan med fördel mejla din fråga eftersom det ibland kan vara svårt att nå oss per telefon. Detta ger oss också chansen att uppdatera de vanligast förekommande frågorna här på webben.