Klagomål om dagvatten

De vanligaste tvisterna kring dagvatten handlar om vatten från någons tomt som rinner in till grannen och gör marken vattensjuk. Detta är i de flesta fall inget ärende för kommunen. Om parterna inte kan komma överens hanteras tvister av detta slag som en civilrättslig process.

Kommunen hanterar klagomål om dagvatten i följande fall:

  • Inom område där kommunen har ett fastställt verksamhetsområde för dagvatten.
  • Om dagvattnet avleds från en gata eller väg där kommunen är väghållare.
  • Om dagvattnet innehåller exempelvis större mängder näringsämnen eller något miljögift som orsakar skada i miljön. Exempel på sådan skada kan vara fiskdöd eller igenväxning av vattendrag.
  • Om dagvattnet kan ge hälsoproblem genom kontaminering av privata dricksvattenbrunnar med bakterier.
  • Om dagvattnet orsakar fuktskador i bostadshus som innebär olägenhet för människors hälsa, till exempel mögelangrepp.

Lämna in klagomål skriftligt

Klagomål som berör dagvatten ska vara skriftliga och du lämnar dessa till vårt kundcenter Kungsbacka direkt som förmedlar ärendet vidare till berörd förvaltning.

Ett klagomål ska innehålla:

  • datum
  • den klagandes adress
  • beskrivning av problemet och dess effekter.

Skicka klagomålet till vårt kundcenter Kungsbacka direkt.