Registrera dricksvattenanläggning

Dricksvatten är vårt viktigast livsmedel och måste vara hälsosamt och rent. Du som producerar dricksvatten är ansvarig att det håller rätt kvalitet och görs på ett säkert sätt. Vissa vattenanläggningar måste registreras hos kommunen.

Detta gör en dricksvattenproducent

Du som dricksvattenproducenten ska ta fram ett system för att förhindra att det blir fel, om det blir problem ska du också åtgärda detta. Du behöver ett egenkontrollprogram för att visa dem du försörjer med vatten att ditt vatten uppfyller de krav som ställs och visa de myndigheter som efterfrågar detta.

När ska en dricksvattenanläggning anmälas?

Om du producerar dricksvatten eller förser konsumenter med dricksvatten via ett ledningsnät är du ansvarig för att dricksvattnet håller hög kvalitet och är säkert.

Du behöver registrera:

  • Restaurang som har egen dricksvattenbrunn.
  • Skola eller äldreboende som har en egen dricksvattenbrunn.
  • Vattenförening som tillhandahåller mer än 10 m³ dricksvatten/dygn, försörjer fler än 50 personer eller har tydlig kommersiell verksamhet.

Vad gäller för anläggningar som måste registreras?

För de som har en anläggning som måste registreras gäller Livsmedelsverkets föreskrift SLV FS 2001:30. Det innebär bland annat att om det blir problem med vattenkvaliteten måste du snabbt informera berörda konsumenter, fastighetsägare och oss på kommunens Miljö & Hälsoskyddsavdelning. Du som producerar eller tillhandahåller dricksvattnet måste också omedelbart påbörja en utredning av vad som orsakade problemet.

Du behöver inte registrera

  • Små anläggningar som förbrukar mindre än 10 m3 dricksvatten/dygn eller försörjer färre än 50 personer.
  • Vattenförsörjning som kan jämställas med enskilt hushåll.
  • Anläggning som förser uthyrt fritidsboende för högst åtta gäster med dricksvatten.
  • Anläggning som förser uthyrt permanentboende i en- eller tvåfamiljshus med dricksvatten.
  • Anläggning som tillhandahåller dricksvatten i en bostadsrättsförening, där dricksvattnet enbart erbjuds medlemmarna.

Vad gäller för anläggningar som inte måste registreras?

Du som har eget vatten av en sådan liten omfattning att ingen registrering behövs är helt och hållet själv ansvarig för vattnet. Miljö & Hälsoskydd har inte tillsyn på dessa anläggningar.

Egen brunn eller annan liten privat dricksvattenanläggning (Livsmedelsverket) Länk till annan webbplats.

Anmäl din vattenanläggning

1. Registrera din vattenanläggning

Vissa dricksvattenanläggningar måste anmälas till kommunen. Du registrerar din vattenanläggning på samma sätt som man registrerar en livsmedelsverksamhet.

Registrera din vattenanläggning Länk till annan webbplats.

2. Anmäl i tid

En ny verksamhet som endast kräver registrering, får startas tidigast 10 vardagar efter det att anmälan lämnats in.

En verksamhet som kräver godkännande, får inte tas i bruk innan den är slutbesiktigad och godkänd. Utan ett system för egenkontroll får du inget godkännande!

3. Egenkontroll

Dricksvatten ska vara hälsosamt och rent och uppfylla vissa kvalitetskrav. Du som är producent av dricksvatten ansvarar för att ta fram ett system för egenkontroll så att vattnet håller en hög kvalitet och produceras på ett säkert sätt. Du måste också ha ett provtagningsprogram som innehåller provtagningspunkter och provtagningsfrekvens.

4. Provtagningar

Det är viktigt att du kontrollerar dricksvattenkvaliteten regelbundet. Du gör mikrobiologiska och kemiska provtagningar på vattnet enligt ditt undersökningsprogram. Dricksvattenprov ska analyseras hos ett ackrediterat labb och bedömas enligt förskriften för dricksvatten: LIVSFS 2001:30.

Be labbet om att få instruktioner för hur du tar provet. Be även att labbet skickar en kopia av provresultatet via e-post till Miljö- och hälsoskydd.

Kontakt saknas, alt via KBD.

Läs mer om godkända laboratorium, det vill säga ackrediterade organ (SWEDAC) Länk till annan webbplats.

5. Informera konsumenterna om dricksvattnets kvalitet

Dina konsumenter har rätt att få information om dricksvattenkvalitet. Information som resultat av normala undersökningar på vattnet och vissa kemiska parametrar måste vara tillgängliga för dina konsumenter.

6. Faroanalys

Du som driver en vattenanläggning ansvarar för att göra en faroanalys för anläggningen. I faroanalysen ska du identifiera de faror som måste förebyggas, uteslutas eller minskas så att vattnet ska vara säkert. Faroanalysen skickar du till Miljö- och hälsoskydd som granskar och fastställer analysen tillsammans med ett förslag på undersökningsprogram.

Faraoanalys (Livsmedelsverket) Länk till annan webbplats.

Om dricksvatten och vad du som producent ska tänka på (Livsmedelsverket) Länk till annan webbplats.