Avgifter för livsmedelsverksamhet

När du driver en livsmedelsverksamhet kommer du att få betala avgifter från oss som vi använder till vår livsmedelskontroll av din verksamhet.

Ny riskklassning

Den 1 januari 2024 börjar en ny riskklassning för livsmedelsverksamheter att gälla. Det innebär att du som har en registrerad livsmedelsverksamhet får en förändrad riskklass. Du ska även betala din avgift i efterskott efter genomförd kontroll.

Ny betalmodell och klassning av livsmedelsverksamheter

Varje år ser kommunfullmäktige över våra avgifter som kallas för taxor. I år är avgiften 1 436 kr per timme.

Avgifter för livsmedelsverksamhet

Aktivitet

Avgift

Registrering

1 436 kronor

Godkännande

1 436 kronor per timme

Årlig kontroll

1 436 kronor per timme

Extra offentlig kontroll

1 436 kronor per timme

Utfärda exportintyg

1 436 kronor per timme

Taxa för offentlig kontroll av livsmedel och vissa jordbruksprodukter Pdf, 165.7 kB.

Registrering och godkännande

När du registrerar din livsmedelsverksamhet betalar du en fast avgift en gång i samband med att du skickar in din anmälan om registrering. Om din verksamhet omfattas av kraven för godkännande tar vi ut en avgift för den faktiska handläggningstiden som prövningen tar.

Nyregistrerade verksamheter kommer från och med den 1 januari 2023 att debiteras för faktisk kontrolltid enligt timtaxa efter utförd kontroll.

Årlig avgift

Storleken på den årliga avgiften avgörs med stöd av riskklassningssystemet vi använder. Grundregeln är att en verksamhet som har höga risker och stor omfattning har mer kontrolltid än verksamheter med låg risk och liten omfattning.

De faktorer som vägs in i riskklassningen är:

  • vilken typ av livsmedel som produceras och säljs i verksamheten
  • antalet portioner som produceras
  • om det produceras eller serveras livsmedel till en känslig grupp, som barn under fem år, personer med nedsatt immunförsvar eller allergiker.

Intervall för livsmedelskontroll

Utöver avgiftens storlek som avgör riskklassningssystemet hur många timmars kontrolltid som din livsmedelsverksamhet får och hur intervallet för livsmedelskontrollen ser ut.

  • De flesta verksamheter som är registrerade för livsmedelshantering kontrolleras årligen.
  • Verksamheter som har låga risker kontrolleras vartannat eller var tredje år.

Oavsett hur ofta vi kontrollerar din verksamhet betalar du en årlig avgift varje år.

Du kan påverka avgiften

I riskklassningssystemet finns det utrymme för dig att påverka den årliga avgiften för livsmedelskontrollen av din verksamhet. Det finns tre olika erfarenhetsklasser som du kan pendla mellan beroende på hur resultatet blir i livsmedelskontrollen. Tiden för den årliga kontrollen justeras på samma sätt som avgiften.