Vi kontrollerar regelbundet om lagen följs på alla livsmedelsverksamheter. Kontrollerna är uppdelade i revision och inspektion.

Vi meddelar när vi gör en revisionskontroll

En revisionskontroll är alltid föranmäld. Under kontrollen går vi tillsammans igenom verksamhetens egenkontrollprogram och HACCP-plan för de verksamheter som har det.

Inspektion: ofta en oanmäld kontroll

En inspektion är oftast oanmäld. Vi kontrollerar hur ni sköter era rutiner och om kraven i livsmedelslagen följs. Under en inspektion kan vi ta prover på livsmedel för att säkerställa era rutiner.

Vi kan också göra oanmälda kontroller när vi till exempel följer upp tidigare avvikelser, misstänker matförgiftning eller får klagomål på livsmedelsverksamheten.

Avgift för livsmedelskontrollen

Vi tar ut en årlig avgift ut för livsmedelskontrollen som baseras på ett riskklassningssystem som utgår ifrån verksamhetens hantering, omfattning, servering till känsliga konsumenter samt märkning och presentation av livsmedel.

Avgifter för livsmedelsverksamhet

Detta gäller vid kontroll

Livsmedelsinspektören har alltid rätt till tillträde i livsmedelslokalen i syfte att inspektera, undersöka och ta prover vid behov. Den som är ansvarig för verksamheten måste lämna ut uppgifter och handlingar som behövs för att utföra kontrollen.

All information och dokumentation från livsmedelskontrollen är offentliga handlingar, vilket innebär att allmänheten har rätt att ta del av detta om så önskas. Det finns undantag där uppgifter kan vara under sekretess.

Checklista från Livsmedelverket

Inspektören går efter Livsmedelsverkets checklista för livsmedelskontroll, för att det ska bli likvärdig kontroll överallt i hela landet. Checklistan innehåller olika lagstiftningsområden som vi kontrollerar i din verksamhet. Du kan läsa mer om kontrollerna på Livsmedelverkets hemsida.

Offentlig livsmedelskontroll (Livsmedelsverket) Länk till annan webbplats.