Planera för nytt avlopp

Ska du anlägga ett enskilt avlopp behöver du ansöka om tillstånd. Du behöver ta reda på vilken avloppslösning som passar din fastighet, detta utifrån reningskrav på enskilt avlopp i ditt område.

Innan du ansöker om nytt avlopp behöver du ta reda på vilken avloppslösning som är lämplig för dig.

1. Bedömning av skyddsnivå

Områden med hög skyddsnivå är antingen områden där det finns problem med övergödning, eller att området är särskilt skyddsvärt. Ett exempel är Lygnerns vattenskyddsområde. Hör av dig till Miljö & Hälsoskydd för en preliminär bedömning av skyddsnivån. Skyddsnivån prövas i varje enskilt fall.

Vattenskyddsområden

I områden med hög skyddsnivå behöver avloppsanläggningen klara höga krav på rening av ämnen som fosfor, kväve och BOD (biokemisk syreförbrukning) än anläggningar inom normal skyddsnivå.

Ur hälsoskyddssynpunkt kan en avloppsanläggning även omfattas av hög skyddsnivå, vilket innebär att det finns en ökad risk för smittspridning. Till exempel om utsläppet sker i närheten av en badplats eller nära en dricksvattentäkt.

Skyddsnivåer

2. Vilka förutsättningarna har din fastighet

Du måste kolla de naturliga förutsättningarna för en avloppsanläggning på din fastighet. Naturliga förutsättningar som kan påverka vilken typ av anläggning som är möjlig på fastigheten är exempelvis:

  • jordart
  • avstånd till grundvattenytan
  • kornstorlek
  • närhet till dricksvattenbrunnar eller badplatser
  • behov av medgivande från annan markägare eller om platsen för den tänkta anläggningen omfattas av någon typ av naturskydd.

3. Vilken anläggning passar

Det finns olika saker som kan påverka ditt val av anläggning som till exempel:

  • inköpskostnad
  • driftkostnader, till exempel slamsugning, service och byte av reservdelar
  • behov av skötsel
  • anläggningens reningsprestanda.

För att du ska kunna ta ställning till vad som passar dig behöver du begära in uppgifterna av din tilltänka leverantör. Fråga om information om skötsel, kostnader och hur omfattande servicen kan vara. Förtillverkade anläggningar eller delar av anläggningar som omfattas av europeiska standarder som tillexempel slamavskiljare och minireningsverk ska vara CE-märkta och ha så kallade prestandadeklarationer Länk till annan webbplats. som ska bifogas ansökan.

I marknadsöversikten kan du läsa mer om de många anläggningar som finns på marknaden.

Marknadsöversikt Länk till annan webbplats..

4. Välj anläggning och ansök om tillstånd

När du har kontrollerat vilken skyddsnivå som gäller, ekonomi och skötsel kan du välja vilken typ av anläggning du ansöker om till Miljö & Hälsoskydd.

Miljö & Hälsoskydd kan, innan din ansökan är inlämnad, ge information om vilka typer av anläggningar som kan vara aktuella för dig på den aktuella platsen.

Vi kan även ge dig information om omgivningen är skyddsvärd eller om dricksvattentäkter riskerar att förorenas. Du kan också få råd och information om människors hälsa eller miljön på annat sätt kräver vissa förebyggande åtgärd.

Hos Avloppsguiden kan du läsa mer och välja systemlösning. Välj anläggning (Avloppsguiden) Länk till annan webbplats.