I nästan hela kommunen gäller hög skyddsnivå. Det är högre krav på avloppsanläggningar i områden med hög skyddsnivå, än i områden med normal skyddsnivå. Miljö & Hälsoskydd prövar vilken skyddsnivå som gäller i varje enskilt fall.

Hög skyddsnivå – miljöskydd

I områden med hög skyddsnivå är vattendragen hårt belastade av näringsämnen som fosfor och kväve. Det kan också finnas ett särskilt skyddsvärde som till exempel vattenskyddsområdet runt Lygnern eller områden om stora naturvärden.

Om du redan har vattentoalett, men inte mer rening än slamavskiljning eller stenkista, måste du välja en anläggning som klarar reningskraven för hög skyddsnivå, till exempel ett minireningsverk.

Anläggningen ska klara 90 procent rening av fosfor och organiskt material (BOD), samt 50 procent rening av kväve. Detta utgår från rekommendationer i HVFMS 2016:17 Länk till annan webbplats., Havs- och vattenmyndighetens allmänna råd om små avloppsanordningar för spillvatten från hushåll.

Ett annat sätt att klara hög skyddsnivå ur såväl hälso- som miljösynpunkt är att samla upp avloppsvatten från toaletten separat i en sluten tank. De flesta bakterier och nästan alla näringsämnen i avloppsvattnet kommer från toaletten.

Regler vid hög skyddsnivå – undantag

Ibland kan vi göra undantag från de regler som gäller vid hög skyddsnivå. Till exempel om anläggningen ska ligga långt från känsliga vattendrag eller där det inte finns så mycket bebyggelse. Till hjälp för en sådan bedömning har vi ett GIS-stöd Länk till annan webbplats.. GIS-stödet utgörs av kartor som visar risk för påverkan på recipienten till följd av belastning från ett avlopp.

Riskbedömningen är ett resultat av en sammanvägning av ett antal kriterier och inkluderar bland annat vattenrelaterade skyddsvärden, retention, recipientens belastning och vattenförekomsternas status och miljökvalitetsnorm. Eftersom kartorna är baserade på översiktliga nationella databaser med geografisk information kompletteras bedömningen med lokala uppgifter.

Normal skyddsnivå – miljöskydd

I områden med normal skyddsnivå finns generellt inga krav på att sortera bort toalettavfallet när du installerar en ny anläggning. För vissa platser inom normal skyddsnivå för miljöskydd kan kraven för hög skyddsnivå hälsoskydd gälla. Det gäller till exempel om avloppsanläggningen finns nära en badplats. Det är då speciellt viktigt att din anläggning klarar en bra rening av smittämnen. Det kan innebära att du behöver komplettera anläggningen med ett extra reningssteg. Att sortera bort toalettavfallet kan dock vara en lösning för att klara smittskyddet - även om det inte behövs för att klara utsläpp av näringsämnen.

Varför har nästan hela kommunen hög skyddsnivå?

Flera av Kungsbackas sjöar och vattendrag och vårt kustvatten har för höga halter av näringsämnena kväve och fosfor. Dessa ämnen bidrar till övergödning som leder till syrebrist vilket gör att bottenlevande djur och fisk kan slås ut. Kväve och fosfor kommer framför allt från jordbruk och bristfälliga enskilda avlopp.

Vi har hög skyddsnivå i nästan hela kommunen för att minska övergödningen i våra vatten. Men vi gör alltid en prövning i det enskilda fallet av om det går att sänka kravet på reningsfunktion. Uppgifter om olika vattendrags status och miljökvalitetsnorm, alltså vilket mål som ska uppnås vad gäller vattenkvaliteten, hittar du enklast i VISS Länk till annan webbplats., vattenmyndigheternas system för information för svenska vattenförekomster.