Tillsyn av avlopp

Vi gör regelbundet tillsyn av små avlopp. Vilket tillsynsintervall du får på din anläggning beror bland annat på risken för miljöpåverkan.

Så går tillsynen till

1. Du får information och ska skicka in din redovisning

De fastigheter som ska ingå i tillsynen får ett informationsbrev från oss. I brevet finns en länk och en QR-kod till en e-tjänst där du redovisa uppgifter om avloppsanläggningen. Vill du hellre ha en pappersenkät finns kontaktuppgifter i brevet för att beställa en.

2. Kontrollera din anläggning

Syftet med e-tjänsten är att få ett bra underlag och göra dig som fastighetsägare medveten om ditt ansvar för avloppet, samt ge dig en möjlighet att kontrollera din anläggning. En komplett redovisning kan också göra att ärendet går snabbare.

3. Skicka in protokoll från service, kvitto och skötsel

För anläggningar som kräver någon form av service som till exempel minireningsverk, vill vi att du som fastighetsägare skickar in protokoll från service och kvitto på inköp av fällningskemikalier. Vi vill också att du skickar in din egen dokumentation över anläggningens skötsel och drift innan besöket för tillsyn.

4. Vi berättar när vi kommer

Ungefär två veckor innan vårt besök skickar vi information med datum och tid för tillsynen.

5. Du får sedan ett besked

Efter besöket får du ett besked om vad vi sett och en bedömning av anläggningen. Du har alltid möjlighet att komma med synpunkter om vi har gjort en felaktig bedömning och innan ett beslut fattas. Du kan alltid överklaga ett beslut som vi fattat.

Om riskbaserad tillsyn

Alla små avlopp får regelbunden tillsyn. Vi gör så kallad riskbaserad tillsyn av små avlopp. Hur ofta varje anläggning får tillsyn baseras på anläggningstypen, relaterat till de risker som finns.

Vi tar hänsyn till:

  • Hur tekniskt avancerad är anläggningen och hur stort är skötselbehovet för att reningen ska fungera?
  • Är spillvatten från vattentoalett påkopplad till avloppsanläggningen eller är det enbart bad, disk och tvätt (BDT) som renas?
  • Är anläggningen placerad i ett område som är känsligt för att belastas av näringsämnen så som fosfor och kväve?
  • Är anläggningen placerad så att risk finns för förorening av exempelvis enskilda dricksvattentäkter, vattenskyddsområde eller badplats?

Svaren på dessa frågor ger oss möjlighet att planera varje års tillsynsinsats där störst risker finns, samtidigt som alla avlopp i kommunen får regelbunden tillsyn.

Avgifter för ansökan och tillsyn av avlopp

Timavgiften för tillsyn, prövning och anmälan är 1 250 kronor per timme för år 2023. Timavgiften ses över varje år.

Avgiften är enligt aktuell taxa och fastställd av kommunfullmäktige. Nämndbeslutet om timavgift är beslutat 2020-12-08, § 187.

Så många timmar tar tillsynen av avlopp

Typ av tillsyn eller anläggning

Antal timmar

För prövning av ansökan om tillstånd eller anmälan för ett hushåll.

10

Anläggning för endast bad-, disk-, och tvättvatten.

10

Torra lösningar.

3

Inrättande av sluten tank.

5

Anmälan om ändring, till exempel komplettering med fosforfällning.

Kan variera, timavgift tas ut.

Gemensam anläggning för mellan 5 och 40 hushåll (26-200personkvivalenter).

Kan variera, timavgift tas ut.

Anläggning med mer än 200 anslutna personekvivalenter.

Kan variera och beror på anläggningens storlek. Kontakta oss för mer information.

Ordförklaring: Personekvivalent

En personekvivalent, pe, är en enhet som används för att mäta hur stor mängd syreförbrukande organiskt material en person släpper ut i avloppet, i genomsnitt per dag.

När vi beräknar hur hög kapacitet ett avlopp behöver ha använder oss av enheten personekvivalent.

1 hushåll = 5 personekvivalenter.

Varför gör vi tillsyn?

Det är viktigt för både miljön och hälsan att ditt avlopp följer de lagkrav som finns för att minska påverkan på din närmiljö. Bristfälliga avlopp bidrar till övergödningen av vattendrag, sjöar och kustvatten. De utgör också en hälsorisk eftersom orenat avloppsvatten innehåller smittämnen som kan hamna i dricksvattnet hos dem som tar sitt vatten från egen brunn eller i badvatten.