Så ansöker du om enskilt avlopp

När du vet vilken anläggning du vill ha på din tomt kan du ansöka.

Steg 1 - Skicka in ansökan eller anmälan

Fyll i och skicka in din ansökan eller anmälan tillsammans med de dokument du ska skicka med.

Till din ansökan bifogar du två kartor, typritning och produktblad.

  • I ena kartan placerar du ut anläggningen, utsläppspunkten, uppställningsplats för slambil och avstånd till fastigheten.
  • etens dricksvattenbrunnar samt markerar diken.
  • I den andra kartan markerar du grannarnas dricksvattenbrunnar.
  • Du skickar också med information om anläggningens uppbyggnad och funktion som typritning och produktblad.

Steg 2 - Vi handlägger och fattar beslut

Miljö & Hälsoskydd handlägger din ansökan eller anmälan och tar beslut om godkännande eller avslag. Om du inte påbörjar arbetet med anläggningen inom två och slutför inom fem år upphör ditt tillstånd att gälla. Har du fått ett beslut om förbud med information om att du ska åtgärda din avloppsanläggning, ska åtgärderna vara klara före datumet då förbudet träder i kraft.

Steg 3 - Anläggningsarbetet startar upp och dokumenteras

Entreprenören du har anlitat ska dokumentera anläggningsarbetet i en kontrollplan och fotografera löpande under arbetet. Anläggningen ska följa tillståndet och de villkor du fått av oss. Du som sökande och entreprenören fyller även i ett utförandeintyg där det intygas att tillståndet är följt. Du hittar kontrollplan och utförandeintyg i tillståndsbeslutet du fått av oss när din ansökan blivit beviljad.

Steg 4 - Du får ett meddelande när anläggningen får tas i drift

När anläggningen är klar undertecknar och skickar du in det undertecknade utförandeintyget. Du skickar också in tillhörande kontrollplan med bilderna från anläggningsarbetet. Om inga anmärkningar finns på din inskickade redovisning får du ett intyg om att du kan ta anläggningen i drift. Därefter kan du börja att använda din anläggning.

Steg 5 - Anläggningen är i drift

När din anläggning har varit i drift under cirka 1-2 år kommer vi att följa upp anläggningens utförande och funktion. Vi kommer då på ett tillsynsbesök och kontrollerar att anläggningen följer tillståndet.

Vi undersöker till exempel att den är placerad enligt tillståndet, att reningen fungerar och att du har bra koll på hur anläggningen ska skötas.

Efter det uppföljande besök kommer fler tillsynsbesök att följa under avloppsanläggningens hela livslängd. Hur ofta vi kommer på tillsyn beror på anläggningens riskklass. Det avgörs bland annat av anläggningstypen, hur beroende anläggningen är på kontinuerlig skötsel och var i kommunen anläggningen ligger.

Läs mer om ansökan på Avloppsguiden Länk till annan webbplats.