Torra toalettlösningar

Har din fastighet inte vattentoalett har du förmodligen en torr lösning, till exempel mulltoalett, frystoalett eller förbränningstoalett. Du behöver ansöka om tillstånd för att inrätta en torr toalettlösning.

Kontrollera att:

  • du följer villkor i tillstånd och leverantörens anvisningar om skötsel.
  • katalysatorn fungerar som avsett och att luktproblem inte finns, om du har en förbränningstoalett med katalysator.

Om du tar hand om avfall själv

Framförallt torra lösningar bygger på att du själv tar om hand avfall från anläggningen genom att kompostera det. Men även andra lösningar, som minireningsverk med slamavvattning, kan bygga på att avfall tas om hand av dig själv.

Du behöver dispens för att eget omhändertagande för att ta hand om avfallet själv.

Tänk på att:

  • Du ska följa de villkor för tillstånd och andra anvisningar som finns för skötsel av avfall. Du får inte ta hand om avfallet själv om det inte finns ett tillstånd för detta.
  • Du ska vara noggrann när du hanterar avfallet. Det kan sprida smitta och orsaka problem i omgivningen. Tiden för lagring och kompostering är till exempel viktig för att smittämnen ska hinna brytas ner.