Riktlinjer för avlopp för företag och verksamheter

Drönarbild över Hammargårds reningsverk

De kommunala avloppsreningsverken är byggda för att ta emot och rena avloppsvatten från hushåll. Avloppsreningsverken är inte skyldiga att ta emot processavloppsvatten från industrier och andra verksamheter.

För att få ett bra avloppsvatten och ett renare slam måste du som är företagare hjälpa till och följa reglerna för anslutning till kommunens reningsverk. Beroende på verksamhetstyp kan det vid företags VA-anslutning finnas särskilda krav både från Kungsbacka Kommun och olika myndigheter. Kungsbacka Kommun ställer i vissa fall krav för att skydda ledningsnät och vattenkvalitet.

Du hittar alla utsläppskrav som gäller för avlopp i Svenskt vattens råd vid mottagande av avloppsvatten från industri och verksamhet.

Råd vid mottagande av avloppsvatten från industri och annan verksamhet, P95 (svensktvatten.se) Länk till annan webbplats.

Kemikalieförteckning

Vi arbetar med att förbättra kvaliteten på avloppsvattnet så att utsläpp av vatten till vattendrag ska vara rent, samt att slam- och restprodukter från avloppsvattnet ska vara säkra. Kemikalier kan även påverka och störa processen i reningsverket. Om din verksamhet hanterar kemikalier ska ni ta fram en kemikalieförteckning som en del av sin egenkontroll.

Så här tar du fram och lämnar in din kemikalieförteckning

Inga tungmetaller i avloppet

Vid processtörningar i reningsverken, förhöjda halter av tungmetaller i slammet eller misstänkta utsläpp i ledningsnätet undersöks orsakerna till dessa. För att hitta källor görs provtagningar i syfte att spåra oönskade utsläpp som kan försämra slammets kvalitet så att det inte kan användas på jordbruksmark. De prioriterade ämnena är silver och kadmium.

Övriga ämnen som kan försämra slammet är svårnedbrytbara organiska ämnen och tungmetaller som tenn, koppar, kvicksilver, bly och zink.

Företag tar prover på sitt avloppsvatten

Det enklaste sättet är att ta ett stickprov. Det bästa sättet att ta prov är att använda en automatisk provtagare som suger upp vatten med jämna mellanrum.

Vi tar prover på hushållens avloppsvatten

För att veta vad som är ett onormalt innehåll i avloppsvattnet måste man även veta vad som är normalt. Vi tar därför referensprover på pumpstationer med enbart hushåll anslutna.