Fett i avloppsledningarna orsakar stopp vilket kan ge betydande skador vid översvämningar.

Därför måste du ha en fettavskiljare om du har en restaurang. Fettavlagringar bildar även en giftig, illaluktande svavelvätgas som orsakar frätskador i avloppsledningar och försämrar både boende- och arbetsmiljö.

Förebygg stopp och dålig lukt

Kommunens ledningsnät är dimensionerat att ta emot spillvatten av hushållskaraktär med måttligt innehåll av fett. Verksamheter som producerar eller behandlar livsmedel kan ge upphov till höga fetthalter i avloppsvattnet.

När avloppsvatten kommer till ledningarna, kyls det ner och fett som finns i vattnet stelnar. Det innebär att fettet fastnar i ledningar och pumpstationer. För att minska problem med stopp i avloppet och dålig lukt måste fettavskiljare installeras vid alla verksamheter som hanterar livsmedel.

 Vilka verksamheter ska ha fettavskiljare?

Krav på avskiljare gäller alla verksamheter som hanterar livsmedel, fett och olja av vegetabilisk och/eller animaliskt ursprung. Exempel på verksamhet där avskiljare krävs är kafé, restaurang, bageri, livsmedels- butik/industri/grill och skolkök.

 Hur stor ska min fettavskiljare vara?

Fetthalten i avloppsvattnet ska uppgå till max 100 mg/l och fettavskiljaren ska dimensioneras efter typ av verksamhet och produktionsmängd. Nedan finns ett kalkylblad för beräkning av fettavskiljarens storlek.

Du ansvarar för kontroll och tömning av din fettavskiljare

Du som är fastighetsägare ansvarar för att anläggningen sköts. Kungsbacka kommuns renhållningsordning anger att fettavskiljare måste tömmas minst en gång per kvartal.

För att teckna avtal kontaktar du kommunens kundcenter Kungsbacka direkt där ni registreras som ny kund.

Frityrolja, stekfett och inläggningsoljor ska inte hällas i avloppet även om fettavskiljare finns, utan samlas upp och återvinnas av ett ackrediterat återvinningsföretag.

Drift, tillsyn och underhåll

VA-abonnenten, oftast fastighetsägaren, är ansvarig för skador och problem som uppstår på ledningsnätet. Verksamhetsutövaren ansvarar för egenkontrollen. Tillsyn och underhåll ska utföras regelbundet efter tillverkarens instruktioner, minst en gång per månad om inget annat specificeras. En bra placering av avskiljare underlättar drift och tömning vilket minskar problem och kostnader.

Regelverk

Miljöbalk (1998:808) anger generella bestämmelser om miljö- och hälsoskydd. Lag (2006:412) om allmänna vattentjänster anger fastighetsägares ansvarar för att inte skadliga vätskor eller ämnen släpps ut och orsakar skada. ABVA, Kungsbackas bestämmelser för brukande av den allmänna vatten och avloppsanläggningen begränsar fetthalt i avloppsvatten.

När behöver jag en oljeavskiljare?

Oljeavskiljare krävs för exempelvis bilverkstäder, bilvårdsanläggningar och parkeringsplatser för att fånga upp olja, metaller och organiska ämnen. Dessa ämnen stör den biologiska processen i reningsverken.

Så här installerar du en fettavskiljare

  1. Före ny- till- eller väsentlig ombyggnad av befintlig lokal där livsmedel ska hanteras, ska anmälan om installation av fettavskiljare lämnas till Förvaltningen för Teknik.
  2. Före anslutning till kommunens avloppsnät ska anläggningen besiktigas av representant från Teknik.
  3. Avskiljaren ska vara typgodkänd och funktionstestad enligt SS-EN 1825-1 och skötas och underhållas enligt SS-EN 1825-2.
  4. Endast fetthaltigt avloppsvatten ska anslutas till avskiljare. Toaletter och sanitetsvatten ska aldrig ledas via fettavskiljare.
  5. Fettavskiljare är dimensionerade för att ta emot fetthaltigt vatten. Stekfett, frityr- eller inläggningsolja ska samlas upp och tas om hand av ackrediterat återvinningsföretag.
  6. Avskiljaren ska placeras så den är lätt att underhålla och tömma vilket minskar problem och kostnader. Slangar och utrustning som krävs vid tömningen ska aldrig dras genom lokal där livsmedel bereds eller förvaras. Avstånd från slambilens uppställning ska max vara 20 meter om inte särskilda skäl föreligger.
  7. Saknas provtagningsbrunn ska avskiljarens utlopp vara lätt tillgängligt för provtagning.
  8. Fastighetsägare ansvarar för anläggningens drift, skötsel och underhåll och en kontaktperson ska finnas.
  9. Fettavskiljare ska tömmas enligt tillverkarens instruktion, relaterat till förvaringskapacitet för fett/slam och behov för att upprätthålla en god funktion, minst fyra gånger/år, där inget annat avtalats. Avskiljare ska återfyllas med vatten efter tömning. Tömningsavtal tecknas med av kommunen godkänd entreprenör.
  10. Teknik kan begära att anläggningen funktionstestas för att kontrollera utsläpp av fettföroreningar. Provtagning och analys bekostas av fastighetsägaren.

Ansök om förlängt tömningsintervall

Ansök om förlängt tömningsintervall för oljeavskiljare via blankett. Din ansökan kommer att hanteras av Bygg & Miljöförvaltningen.

Kalkyl för fettavskiljare.xls Excel, 68 kB.