Inventering 2024

Alla verksamheten som hanterar fett måste installera en fettavskiljare av rätt storlek. Under våren startar vi en inventering av alla livsmedelsverksamheter som är kopplade till kommunala ledningsnätet.

Fett i avloppsledningarna orsakar stopp vilket kan ge betydande skador vid översvämningar.

Därför måste du ha en fettavskiljare om du har en restaurang. Fettavlagringar bildar även en giftig, illaluktande svavelvätgas som orsakar frätskador i avloppsledningar och försämrar både boende- och arbetsmiljö.

Inventering av fettavskiljare

Just nu genomför vi en inventering av fettavskiljare i Kungsbacka kommun, för att fånga upp verksamheter som saknar fettavskiljare och verksamheter som har färre tömningar än fyra gånger per år. Alla verksamheter i Kungsbacka som hanterar fett får ett brev med länk till ett webbformulär med frågor om verksamhetens fettavskiljare.

Svara på frågorna i formuläret om fettavskiljare Länk till annan webbplats.

Förebygg stopp och dålig lukt

Kommunens ledningsnät är dimensionerat att ta emot spillvatten av hushållskaraktär med måttligt innehåll av fett. Verksamheter som producerar eller behandlar livsmedel kan ge upphov till höga fetthalter i avloppsvattnet.

När avloppsvatten kommer till ledningarna, kyls det ner och fett som finns i vattnet stelnar. Det innebär att fettet fastnar i ledningar och pumpstationer. För att minska problem med stopp i avloppet och dålig lukt måste fettavskiljare installeras vid alla verksamheter som hanterar livsmedel.

Vilka verksamheter ska ha fettavskiljare?

Krav på avskiljare gäller alla verksamheter som hanterar livsmedel, fett och olja av vegetabilisk och/eller animaliskt ursprung. Exempel på verksamhet där avskiljare krävs är kafé, restaurang, bageri, livsmedels- butik/industri/grill och skolkök.

Hur stor ska min fettavskiljare vara?

Fetthalten i avloppsvattnet ska uppgå till max 100 mg/l och fettavskiljaren ska dimensioneras efter typ av verksamhet och produktionsmängd. Nedan finns ett kalkylblad för beräkning av fettavskiljarens storlek.

Kalkyl för fettavskiljare Excel, 68 kB.

Du ansvarar för kontroll och tömning av din fettavskiljare

Du som är fastighetsägare ansvarar för att anläggningen sköts. Kungsbacka kommuns renhållningsordning anger att fettavskiljare måste tömmas fyra gånger per år.

För att teckna avtal kontaktar du kommunens kundcenter Kungsbacka direkt där ni registreras som ny kund.

Frityrolja, stekfett och inläggningsoljor ska inte hällas i avloppet även om fettavskiljare finns, utan samlas upp och återvinnas av ett ackrediterat återvinningsföretag. Det går även att lämna matfett och frityrolja på återvinningscentralerna.

Drift, tillsyn och underhåll

VA-abonnenten, oftast fastighetsägaren, är ansvarig för skador och problem som uppstår på ledningsnätet. Verksamhetsutövaren ansvarar för egenkontrollen. Tillsyn och underhåll ska utföras regelbundet efter tillverkarens instruktioner, minst en gång per månad om inget annat specificeras. En bra placering av avskiljare underlättar drift och tömning vilket minskar problem och kostnader.

Det är viktigt att du fyller upp din fettavskiljare med vatten efter att den har tömts, för att fettet inte ska rinna direkt ner i avloppet.

Regelverk och krav

Miljöbalk (1998:808) anger generella bestämmelser om miljö- och hälsoskydd. Lag (2006:412) om allmänna vattentjänster anger fastighetsägares ansvarar för att inte skadliga vätskor eller ämnen släpps ut och orsakar skada. ABVA, Kungsbackas bestämmelser för brukande av den allmänna vatten och avloppsanläggningen begränsar fetthalt i avloppsvatten.

Nämnden för Teknik ansvarar för krav på installation av fettavskiljare på fastigheter med anslutning till det kommunala ledningsnätet.

Nämnden för Miljö & Hälsoskydd ansvarar för krav på installation av fettavskiljare utanför det kommunala ledningsnätet.

Ansök om förlängt tömningsintervall eller uppehåll i tömning av fettavskiljare

Om du är ansluten till det kommunala ledningsnätet måste du ansöka via e-tjänst hos Teknik om färre tömningar eller uppehåll i tömning av fettavskiljare.

Ansök om förlängt tömningsintervall eller uppehåll i tömning av fettavskiljare Länk till annan webbplats.

Så här installerar du en fettavskiljare kopplat till kommunala ledningsnätet

  1. Före ny- till- eller väsentlig ombyggnad av befintlig lokal där livsmedel ska hanteras, ska du anmäla installation av fettavskiljare via e-tjänsten anmäla installation av fettavskiljare Länk till annan webbplats. till Förvaltningen för Teknik.
  2. Avskiljaren ska vara typgodkänd och funktionstestad enligt SS-EN 1825-1 och skötas och underhållas enligt SS-EN 1825-2.
  3. Endast fetthaltigt avloppsvatten ska anslutas till avskiljare. Toaletter och sanitetsvatten ska aldrig ledas via fettavskiljare.
  4. Fettavskiljare är dimensionerade för att ta emot fetthaltigt vatten. Stekfett, frityr- eller inläggningsolja ska samlas upp och tas om hand av ackrediterat återvinningsföretag.
  5. Avskiljaren ska placeras så den är lätt att underhålla och tömma vilket minskar problem och kostnader. Slangar och utrustning som krävs vid tömningen ska aldrig dras genom lokal där livsmedel bereds eller förvaras. Avstånd från slambilens uppställning ska max vara 20 meter om inte särskilda skäl föreligger.
  6. Saknas provtagningsbrunn ska avskiljarens utlopp vara lätt tillgängligt för provtagning.
  7. Fastighetsägare ansvarar för anläggningens drift, skötsel och underhåll och en kontaktperson ska finnas.
  8. Fettavskiljare ska tömmas enligt tillverkarens instruktion, relaterat till förvaringskapacitet för fett/slam och behov för att upprätthålla en god funktion, minst fyra gånger per år, där inget annat avtalats. Avskiljare ska återfyllas med vatten efter tömning.
  9. Teknik kan begära att anläggningen funktionstestas för att kontrollera utsläpp av fettföroreningar. Provtagning och analys bekostas av fastighetsägaren.

Oljeavskiljare för verksamheter

När behöver jag en oljeavskiljare?

Oljeavskiljare krävs för exempelvis bilverkstäder, bilvårdsanläggningar och parkeringsplatser för att fånga upp olja, metaller och organiska ämnen. Dessa ämnen stör den biologiska processen i reningsverken.

Ansök om förlängt tömningsintervall för oljeavskiljare

Ansök om förlängt tömningsintervall för oljeavskiljare via blankett. Din ansökan kommer att hanteras av Bygg & Miljöförvaltningen.